Riksdagens budgetpropositionen för 2019

Riksdagens budgetpropositionen för 2019

Publicerat 15 november 2019

Eftersom ingen ny regering har tillträtt lämnar nuvarande övergångsregering i dag budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En övergångsregering har begränsade befogenheter. Den budget som lämnas utgår från tidigare riksdagsbeslut och lämnar utrymme för justeringar när det finns en ny regering på plats. Budgeten innehåller också ett förslag om vilket det råder bred samsyn i riksdagen och som inte kan genomföras under pågående budgetår.

 För Sametingets del innebär det att Sametinget har följande budgetramar att förhålla sig till

Utgiftsområde 1, Rikets styrelse

Förvaltningsanslag inkl Samefonden           52 401 tkr

Nationella minoriteter                                    31 130 tkr

Utgiftsområde 17                                         17 878 tkr

Utgiftsområde 23                                       113 915 tkr

Övergångsregeringens budget för 2019 ska uppräknas med pris- och löneomräkning baserad på anvisade medel 2018.

Regeringens regleringsbrev till Sametinget redovisar den slutliga budgeten för Sametinget i december 2018.

 

Per-Olof Nutti

Ordförande Sámiid Riikkabellodat