Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyn – rättsläget klarlagt

Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyn – rättsläget klarlagt

Publicerad 23 januari 2020

Högsta domstolen har i en historisk dom meddelat att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske inom Girjas sameby.

De samiska sakkunninga från Girjas sameby i första hand Bror Saitton, Alfred Blind, Ingemar Blind och Per-Anders Rikku är värda all respekt och uppskattning eftersom de har gjort ett fantastiskt arbete med att redovisa det långvariga samiska bruket inom Girjas sameby  d v s samisk urminnes hävd som HDs dom vilar på.

Även Svenska Samernas Riksförbund är värda respekt och uppskattning för det arbete som krävts av riksförbundet under denna rättsprocess.

HDs DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom i huvudsaken fastställer Högsta domstolen följande såvitt gäller den mark inom Girjas samebys nuvarande byområde som avses i 32 § rennäringslagen (området).

 Girjas sameby får utan hinder av 31–34 §§ rennäringslagen upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på området utan statens samtycke.

 Staten får inte upplåta rätt till småviltsjakt och fiske på området.

Högsta domstolen avvisar statens påstående att jakträtten och fiskerätten på området tillhör staten därför att det utgör en riksallmänning.

HD har därmed klarlagt rättsläget när det gäller urminnehävd och  de samiska rättigheterna för jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom Girjas sameby. HDs dom kommer även att  få betydelse för andra samebyar. Även regeringen och riksdagen har att hantera ett nytt rättsläge när det gäller de samiska rättigheterna eftersom HDs uttalanden är generella kommer att vara tillämpbara på andra samebyar.