Silly Season, del 2

Silly Season, del 2

Publicerad 2021-02-23

Silly season – förspelet inför Sametingsvalet den 16 maj 2021, del 2.

 

Politiker övergångar

Vi närmar oss den 15 mars då partiernas listor skall vara  spikade  och ju  närmare man kommer det angivna transferfönstret för eventuella övergångar kan man beteckna detta som en form av ”silly season”, en termen som numera används mest inom sport, för tiden mellan spelsäsongerna. Det är bråttom nu för hågade samepolitiker och partier eftersom Sametingets   transferfönstret stängs den 15 mars.

JoF först ut på banan

JoF partiledare Håkan Jonsson  meddelade nyligen att 1-mandats partiet Álbmut upplöses och tas upp i JoF och Lars Jonas Johansson och Erik Oskar Oscarsson, tidigare Sametingsledamöter för LPSS, ansluter sig till JoF. I en kommentar  i SR Sameradion bedömde Håkan Jonsson detta som en förstärkning,  men därom tvistar nog  många bedömare.

Flyktiga män

 Sedan Sametingets tillkomst visar statistiken att det i regel är män som är ”otrogna” sina moderpartier. Vad som är förklaringen till denna rörlighet är osäkert, men en simplaste förklaringen är nog positioner och makt.

 Landspartier svenska samer håller linjen

Historiskt sett har det förekommit ett läckage mellan LPSS och JoF, men i huvudsak från JoF till LPSS. I LPSS har kvinnorna stått starka både i partiet och som ledamöter i Sametingets plenum genom åren. Dessutom har LPSS haft  aktivistisk ådra, framförallt kopplade till Björkvattnet/Tärna/Hemavan. LPSS laguppställning kommer nog vara rätt så intakt, men det intressant vilka manliga ledamöter kommer att ersätt Lars Jonas Johansson och Erik Oscar Oscarsson. Förslagsvis kommer dessa rekryteras från regionen.

Min Geaidnus ödesval

Min Geaidnu (MG) var länge ett parti som blev synonymt  med aktivism,  smartness och ungdomlighet. Partiet blev  framförallt under Olof T Johnsons ledning uppfatta som principfast, förutsägbart och högprofilerat, vilket irriterade många andra partier. Denna irritation formulerades ofta i termer som att MG betraktade sig som förmer  än andra partier i Sametinget.  Dessutom kom partiet i efterhand att  närma  sig kretsen kring JoF, vilket ledde till MG  tillsammans JoF ledde Sametinget under föregående mandatperiod. Under denna föregående mandatperiod imploderade mer eller mindre partiet pga. av djupa interna konflikter. Den tämligen publika konflikten både undergrävde partiets  trovärdighet och skrämde nog bort många potentiella väljare vid föregående val.  Intressant är att notera  hur MG kommer att lyckats med att rekrytera ett nytt garde  och hur de går med  interna healingen processen inom partiet och dess medlemmar. I de nya gardet bör också finns några män eller….

Partier i klan format

Sedan Sametinget tillkomst  är det primärt två  stora partier byggt  sina partiorganisation och representation i Sametinget i termer av kretsen kring klanen. I ledningsvis var partiet JoF byggt kring släktbanden till partiledaren Håkan Jonsson. Efterhand när partiet blev större uttunnades släktbanden, men dessa finns fortfarande kvar,  sannolikt så länge Håkan Jonsson leder partiet. De samma kan sägas kring motpolen partiet Guovssonásti, där släkten banden verkar spelar stor  roll, dessutom  kopplat organisationen   Renägarförbundet/Boazoeaiggádiid oktavuohta (RÄF/BEO). JoF och Guovssonásti rekrytering av nya politiker är ljuset av detta tämligen förutsägbar.

Vuovdega  – i skuggan av 1928 års renbeteslag

I samband med Sametinget tillkomst var det kanske direkt ingen överraskning att den skogssamiska intressegemenskapen mobiliserades. Det har framförallt kopplade till svensk same- och rennäringslagstiftningen.  Den skogssamiska renskötseln och kulturen ansågs i början av 1900-talet som degenererad av den svenska staten i förhållande till den nomadiserade fjällsamiska renskötseln. Detta ledde till att i 1928 års renskötsellag mer eller mindre underställd skogsrenskötseln i förhållande till den nomadiserande  fjällrenskötsel. Det är nog många bland skogssamer som än minns den förhatliga § 3;3 i 1928 års renbeteslag där fjällsamebyarna hade förtur till renbetesmarkerna. I 1971 års rennäringslag jämställdes skogs- och fjällrenskötsel.  Minnet av detta håller till en del samman den skogssamiska samiska intressegemenskapen och den skogsamiska väljarbasen är statistiskt sett den mest stabila, vilket  inneburit att partiets representation i Sametinget varit stabil.   Vuovdega har varit nära lierad med Samelandspartiet genom åren, även om det gnisslats lite den innevarande mandatperioden. Sedan tidigare partiledarna  Bengt Sevä och Carl Gustav Lundgren, bägge bortgångna har partiets  profil blivit mer otydlig.  Huruvida den nuvarande partiordförande Jan Rannerud sitter säkert återstår att, men intressant att observera är om Stefan Mikaelsson fortsätter att kandidatera eller lämnar politiken.