Author Archive

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

By |

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

Publicerat 28 december 2016   Regeringen har den 14 och 20 december 2016 beslutat om regleringsbrev för Sametinget och andra samiska myndigheter/verksamheter enligt nedan:       Sametinget Utgiftsområdet 1: Sametingets förvaltning, ram                                        45 243 milj kr…

Read more »

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

By |

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

Publicerat 18 december 2016   Det har till dags dato upptagits ett flertal personer i Sametingets röstlängd i strid med gällande lagstiftning. Mot den bakgrunden kan Sámiid Riikkabellodat konstatera att det i Sametingets totala röstlängd finns personer som enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits i sameröstlängden. Enligt vår mening är det sannolikt att det…

Read more »

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

By |

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

Publicerat den 16 december 2016 Ett skenbart sken? Sametingets styrelse har under hela hösten gett sken av att Sametingets budget är mycket kärv. I den fastställda budgeten för Sametingets förvaltningsanslag för 2016 ingick en anslagskredit med 1 832 000 kr. Sametingets styrelse meddelade  i brev till ansvarigt departement att anslagskrediten ska upparbetas under innevarande budgetåret….

Read more »

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

By |

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

                Publicerat 25 oktober 2016 På webbsidan Statskoll.se meddelas att Ekonomistyrningsverket får i uppdrag av regeringen att granska Sametingets pengahantering. Både Statskontoret och Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Årsredovisningen för 2015 är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en…

Read more »

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

By |

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

                Publicerat 23 oktober 2016  Sámiid Riikabellodats förtroendevalda och sympatisörer är samlade i Lycksele för att diskutera framtidsfrågor och  Sametingsvalet i maj 2017. Vi summerar Sámiid Riikkabeelodats politiskt arbete under denna mandatparioden. Som vanligt är diskussionerna både livliga, roliga och framtidsinriktade. Vår nyvalda ordförande Per-Olof Nutti rivstartar också vårt gemensamma…

Read more »

Möte med Kulturdepartementet

By |

Möte med Kulturdepartementet

Publicerat 11 oktober 2016 Efter inbjudan från Kulturdepartement till dialog om viktiga samepolitiska frågor har oppositionen i Sametinget – Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega fått tillfälle att under konstruktiv och positiv anda lägga fram de samepolitiska frågor som vi finner vara angelägna till departementet. Även ansvarig minister Alice  Bah-Kunhke hann vi träffa innan hon hastade…

Read more »

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 2016-10-06 På plenums sista dag fortsatt beredningen av budgetuppföljningen för 2016. Styrelsens ordförande hade under gårdagen lovat återkomma med fördjupad information om de brister i redovisningen som  synliggjordes av  Samelandspartiet under gårdagens plenum. Styrelsens ordförande Håkan Jonson medgav att styrelsen i sin beredning inte uppmärksammat att det saknas budgetposter som ska vara med i uppföljningen. Styrelseordförande…

Read more »

Dag 2: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Dag 2:  Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 5 oktober 2016 Under andra dagen av Sametingets plenum i Skellefteå fortsatte plenum med att debattera styrelsen och nämndernas redovisning.  Plenumsledamöterna riktade skarp kritik mot den summariska och bristfälliga redovisningen från styrelsens sida, främst saknas styrelsens redovisning om vilka sakfrågor som styrelsen framför vid möten med regeringen, och andra nationella och regionala aktörer t ex…

Read more »

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

By |

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

Publicerat 4 oktober 2016 Sametingets plenum i Skiellehte rivstartade med idag med en votering om ändrad turordning av ärenden på ärendelistan. Styrelseblocket försökte blockera den ändrade turordningen genom lite ihåliga argument om att ärendena ska tas i den ordning som de är upptagna på ärendelistan. Om styrelsen har berett ärenden på ett professionellt sätt skulle…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

Publicerat 2016-09-30 Alltmer omöjligt att genomföra det politiska uppdraget inom Sametinget Sametingets funktion som både folkvalt organ och statlig myndighet är väl känt hos den samiska allmänheten. Men få – om ens någon – känner till eller ens uppmärksammar de allt sämre förutsättningarna för de av samiska folket valda representanterna i Sametingets plenum och nämnder…

Read more »