Archive For The “Aktuell samepolitik” Category

Årskrönika 2020 – Ett år i Girjas domens och Covid-19 pandemins skugga (del1).

By |

Årskrönika  2020 – Ett år i Girjas domens och Covid-19  pandemins skugga (del1).

Publicerar 2020-12-31 (del 1) År 2020 – Ett år i Girjas domen skugga.   Visst har 2020 överskuggats av Covid-19 pandemin , men innan pandemin tog över helt presenterade Sveriges Högsta Domstol (HD)  domen i det s.k. Girjasmålet  den 23 januari 2020. Domen meddelade  att Girjas sameby har ensamrätt till jakt och fiske inom Girjas sameby….

Read more »

Buorre Jåvvlå ja Buorre Årrå Jahke!

By |

Buorre Jåvvlå ja Buorre Årrå Jahke!

Read more »

Sametingets plenum i Arvidsjaur – förhållningsorder med anledning av covid19

By |

Sametingets plenum i Arvidsjaur – förhållningsorder med anledning av covid19

Sametingets presidiums förhållningsorder. De diskussioner och farhågor som uppstått på grund av att Sametinget aviserat att ett fysiskt plenum ska genomföras under vecka 48, föranleder Sametingets ordförande Paulus Kuoljok att ytterligare förklara hur presidiet resonerat och vilka åtgärder som vidtas för att minimera risken för smittspridning. Restriktioner gäller inte folkvalda församlingar De skärpta restriktionerna som…

Read more »

Sametingets plenum i Arvidsjaur den 22- 27 november 2020. Hela programmet.

By |

Sametingets plenum i Arvidsjaur den   22- 27 november 2020. Hela programmet.

Read more »

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

By |

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

2020-11-01 Remissutfallet – en indikation av den  svensk samepolitiska ”temperaturen och värderingsglidningen”. Det kanske mest intressanta  läsningen i lagrådsremissen är nog sammanställningen av yttrandena från olika remissinstanser. Yttrandena är inte entydiga , men visar att det det senaste årtiondena skett en åsiktsglidning mot en allt större förståelse av de samiska kraven på reformer både i sak…

Read more »

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

By |

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

2020-11-1 Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Den 29 oktober 2020 meddelade regeringskansliet att man under dagens regeringssammanträde  fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning….

Read more »

Statsbudgeten 2020 – några politik områden med samisk koppling

By |

Statsbudgeten  2020 – några politik områden med samisk koppling

Utklipp från statsbudgeten , del 3   Folkhälsan blir bättre men är ojämlik Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och i flera avseenden utvecklas hälsan positivt: medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna hälsa som god och förtida död minskar. Resultaten visar emellertid fortsatt ojämlikhet i hälsa och ingen förbättring syns från 2006…

Read more »

Statsbudgeten 2021 – De samiska näringarna

By |

Statsbudgeten 2021 – De samiska näringarna

Ett utklipp från statsbudgeten, men viss redigering, del 2,   2020-10-02   2.6.4 De samiska näringarna För att redovisa resultat och bedöma hur utvecklingen för de samiska näringarna bidrar till målet för utgiftsområdet samt det övergripande målet för samepolitiken krävs en utveckling av statistiken. Arbete med att ta fram relevanta indikatorer för samisk besöksnäring, samiskt hantverk,…

Read more »

Dags att Sametinget på allvar säkerställer renskötselns framtid

By |

Dags att Sametinget på allvar säkerställer renskötselns framtid

Publicerad 2 oktober 2020   Under den gångna vintern, våren och sommaren 2020 har renskötseln fått hantera obarmhärtiga väderförhållanden med mycket snö, blandat med regn både inom vinterbeteslanden och i vår-och sommarlanden. Dessa väderutmaningar har resulterat i att kalvförekomsten är historiskt låga i de flesta samebyar trots att stöd medgetts för utfodring. De renskötare som…

Read more »

Statsbudgeten 2020 – Sametinget och samepolitiken

By |

Statsbudgeten 2020 – Sametinget och samepolitiken

Urklipp från statsbudgeten, del 1,  2020-09-21   8. Sametinget och samepolitiken 8.1 Mål för området Det övergripande målet för samepolitiken är att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar (prop. 2005/06:1 utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108). Regeringens arbete ska även bidra till att Agenda 2030…

Read more »