Vår vilja

Samelandspartiets ledamöter och ersättare.

Sámiid Riikkabellodats ledamöter från vänster:

Per-Olof Nutti, Ann-Christin Blind, Paulus Kuoljok, Ingrid Inga, Torkel Stinnerbom, Birgitta Andersson, Britt Sparrok, Matti Berg och Magnus Rehnfeldt.

Valprogram 2017

VÅRT FÄRGRIKA SÁPMI

I vårt färgrika Sápmi är vi alla lik- värdiga – såväl barn, unga, äldre, kvin- nor och män. Vi lever olika med en gemensam samisk värdegrund. Alla samer ska vara delaktiga när vi till- sammans bygger vårt framtida Sápmi. Vi i Samelandspartiet är beredda att arbeta för dig och dina frågor under den kommande mandatperioden i Sametinget. Vi behöver dig för att kunna arbeta med konkreta vardags- frågor och framtidens politik.

Sámiid Riikkabellodat vill bygga ett Sápmi som värnar om hela det samiska folket och grunden är det samiska lokalsamhället. Genom sameföreningar, idrottsorganisationer och samebyar vårdas språket och våra traditioner samtidigt som dessa kunskaper förs över till nästa generation. Att stärka och utveckla samiska lokalsamhällets kapacitet och kunskaper är avgörande för utvecklingen av Sápmi.

MIN IVDNÁS SÁPMI

Min ivdnás Sámis leat mii visot dásseárvosaččat- mánát, nuorat, boarrásat, nissonat ja dievddut. Mis leat sierralágan eallimat oktasaš sámi árbevirolaš arbevuođus. Visot sámit galget leat oasálaččat go mii ovttas ráhkadit min oktasaš Sámi.

Sámiid Riikkabellodagas leat mii gergosat bargat du ja du áššiid ovttas boaht te áigodagas Sámedikkis. Mii dárbbašit du vai máhttit bargat konkrehtalaš árgabeaivejearaldagaiguin ja boahtteáiggi politihkain.

Sámiid Riikkabellodat háliida hukset Sámi mii suodjala olles sá- meálbmoga ja vuođđu galgá leat sámi báikkálašservodagat. Min gielat ja árbevierut dikšujuvvojit sámeserviin, valáštallanserviin ja čeruin seammas go dát máhtut addojuvvojit boahttevaš bulvii. Nannet ja ovddidit sámiid báikkálašservodagaid kapasitehta ja máhtuid leat hui deaŧalaš Sámi ovdá- neapmái.

MIJÁ BÁJNNES SÁBME

Mijá bájnnes Sámen mij lip dimna dásálattja – degu dal máná, nuora, vuorrasappo, nissuna ja dievddo. Mij viessop sierraláhkáj åvtåjn aktisasj sáme árvudagájn. Gájkka sáme galggi årrot oasálattja gå mij gárvedip mijá boahtteájge Sámev. Mij Sámerijkabelludagán lip gárvvása barggat duv åvdås ja duv gatjálvisáj boahtte ájrasájge Sámedikken. Mij dárbahip duv jus galggap máhttet barggat diehttelis árggabiejvvegatjálvisáj ja boahtteájge politihkajn.

Sámerijkabelludahka sihtá gárvedit Sámev mij doarjju ålles sáme vierregav ja la vuodo sámeguovlojsebrudagán. Sámesiebrij, valástallamlihtoj ja tjäroj baktu hoajddeduvvá giella ja mijá viessomdábe åvtåbále gå máhto bissu ja juogeduvvá boahttebuolvaj. Nannit ja åvddånahttet sámeguovlojsebrudagáj máhtukvuodav ja máhtov la ájnas oasse Sáme åvddånahttemij.

MIJJEN KLAERIEDIHKS SAEPMIE

Mijjen klaeriedihks Saepmesne libie gaajhkesh seammavyörtegs – maanah, noerh, voeresh, nyjsenæjjah jïh ålmah. Mijjieh ovmessie vuekine aktine saemien aerpievuekine jielebe. Gaaj- hkh saemieh edtjieh meatan årrodh gosse mijjen båetije Saepmiem tseegkebe. Mijjieh Saemiej Rijhkepartijesne sïjhtebe dov åvteste jïh dov gyhtjelassigujmie barkedh båetije Saemiedigkien veeljemeboelhkesne. Mijjieh datnem daarpesjibie guktie maehtebe sjïere aarkebiejjien gyhtjelassigujmie jïh båetije biejjien politihkine barkedh.

Saemiej Rijhkepartije sæjhta Saep- miem tseegkedh mij ållesth saemieåålmegem vaarjele jïh dan våarome lea saemien voenges siebriedahke. Sïjhtebe saemiesiebriej, saavremesiebriej jïh sïjti tjïrrh gïelem jïh mijjen aerpievuekieh gorredidh seamma aejkien maahtoe bo- elveste boelvese jåhta. Vihkeles saemiej voenges siebriedahki barkoefaamoem jïh maahtoeh nænnoestidh jïh evtiedidh gosse Saepmiem evtiedibie.

Ta del av hela valprogrammet här: Samelandspartiet Valprogram_2017_