Pressmeddelande om Nya samebyn

 Nya former för lokalt självbestämmande – den nya samebyn.

Samelandspartiet vill stärka alla samers hemortsrätt så att fler samer blir delaktiga, hörda och bekräftade i vår gemensamma och hållbara Sápmi. Vi vill att alla samer ska känna sig hemmahörande i Sápmi var man än bor i Sverige.

Vi tror att alla samer, både de som finns idag i samebyarna och de som idag är utanför samebyarna, är vinnare om vi gemensamt kan forma nya modeller för lokalt självbestämmande för att bl a öka den sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska gemenskapen mellan oss samer. 

De nuvarande samebyarna är idag en väl fungerande organisation på lokal nivå i Sápmi. Samebyn är också för oss i Samelandspartiet grunden för vidareutveckling av det samiska samhället. Vi tycker att det är självklart att de nuvarande samebyarna har en framträdande roll när vi vill utforma den nya samebyn. I den process som krävs för att utforma den nya samebyn har även Sametinget en viktig roll.

Anders Åhren, framträdande samepolitiker och tidigare styrelseordförande i SSR har sagt följande om samebyn:

 “Samebyn är den mest samiska av alla sameorganisationer” 

Anders Åhrén utvecklade detta på följande sätt:

Jag ser framför mig en sameby med medlemmar som har olika funktioner, olika för olika samebyar. En del, kommer som idag att arbeta med renskötsel. Andra kommer att kunna ha slöjden som huvudnäring eller binäring. Ytterligare andra håller på med jakt och fiske. Ytterligare andra med turism.  Härutöver ser jag också medlemmar, som genom sin anknytning till det svenska samhället i övrigt, har kunskaper och erfarenheter inom områden som är nödvändiga för att samebyn skall kunna fortvara en stark samisk organisation i storsamhället. Dessa medlemmar, som inte har sin ekonomiska utkomst av det samebyn producerar, skall då självfallet ha en formell anknytning till sin gamla hemby”.

-Anders Åhréns vision är en av utgångspunkterna för vår fortsatta dialog med dagens samebyar om utformningen av den nya framtida samebyn, uttalar Ingrid Inga, partiledare i Samelandspartiet


Ingrid Inga

Ordförande Samelandspartiet

 070-55 42 999