Pressmeddelande om Renbeteskonventionen

Ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge – onödigt  förhandlande i 12 år?

En enig förhandlingsdelegation har nyligen presenterat ett förslag till en ny renbeteskonvention mellan Norge och Sverige. Renbeteskonventionens huvudsakliga syfte är att reglera den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge.

Samelandspartiet ser med växande oro populistiska uttalande om att förslaget till renbeteskonvention ska förkastas utifrån för oss oacceptabla grunder.

Samelandspartiet vill klargöra att konsekvenserna kan bli förödande för berörda samebyar om förslaget till renbeteskonvention förkastas. Den mest allvarliga är att Norges storting redan 2005 stiftat en lag som i det närmaste är identisk med 1972 års konvention. Denna lag kommer att åberopas av Norge vid gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge i det fall förslaget till renbeteskonvention förkastas. Norska staten anser att den aktuella lagen är en operativ och tidsenlig anpassning av Lappekodicillen och dess tillämpning för gränsöverskridande renbete på norsk sida. Detta innebär att på svensk sida kommer Lappekodicillen att gälla och på norska sidan kommer den av norska stortinget antagna lagen från 2005 att gälla för gränsöverskridande renbetning. 

Därför är Samelandspartiet beredd att anta förslaget till ny renbeteskonvention. 
Mer information:

Bror Saitton, 070-320 02 292

Ingrid Inga, 070 55 42 999