Valupptakt

Nu är det bara 10 månader kvar till nästa Sametingsval. Den 19 maj 2013 kan väljarna avgöra hur Sametinget ska utvecklas i framtiden.. Det är därför viktigt att alla som vill vara med och påverka Sametinget anmäler sig till röstlängden och också röstar det 19 maj 2013.

Din röst är viktig.

Läs mer om Sametingsvalet på Valmyndighetens hemsida: http://www.val.se/sameting2013/.

Tillbakablick

Så här kort innan Sametingsvalet faller det sig naturligt att göra en kort tillbakablick av vad som hänt under den nuvarande mandatperioden. Ja, det har väl inte undgått någon att Sametinget uppvisat osedvanligt instabila majoriteter under denna period. Fyra byten av den politiska ledningen och fem byten av styrelseordförande talar sitt tydliga språk. Förklaringen till den politiska situationen i Sametinget kan bl a härledas till valresultatet. För det första sjönk valdeltagande vid 2009 års val till 59,2% jämfört med 2005 års val då valdeltagandet uppgick till 62,9%. Färre röstade vid valet 2009 trots att fler anmälts sig till röstlängden. För det andra lyckades två nya partier komma in i Sametinget. För det tredje utkristalliserades redan vid första Sametingsplenumet i Kiruna två politiska block som båda varit beroende av en poltisk vilde. Slutligen har ingen av de nuvarande 8 partierna fått en sådan röstmajoritet av väljarna som skulle kunna möjliggöra att en stabil, förutsägbar och långsiktig politisk ledning utses för Sametinget.

Utebliven politisk debatt och strider av skilda slag

Vid sidan om valresultatet finns det också en annan avgörande faktum som präglat den politiska situationen i Sametinget, nämligen att den uteblivna politiska debatten om politiska sakfrågor. Sámiid Riikkabellodat är övertygad om att det politiska läget i Sametinget skulle ha kunnat varit ett helt annat om de valda ledamöterna i stället fokuserat debatten på angelägna sakpolitiska frågor som t ex samiskt självbestämmande, rennäringsfrågor, utbildningsfrågor, sociala frågor, rättsfrågor, näringsfrågor, kulturfrågor, språkfrågor m m.

Vad har då valda ledamöter valt att ägna sin tid till? Ja i korthet har det handlat om andra partiers förtroendevalda, personstrider, partistrider och kanske en eller annan sakpolitisk fråga.

Förhoppningsvis har alla förtroendevalda lärt sig något av den politiska situationen i Sametinget under nuvarande period och att den kommande mandatperioden i stället kommer att präglas av ett framåtsyftande arbete med viktiga politiska sakfrågor och att Sametinget äntligen blir det samlande folkvalda organet för oss samer.

Ingrid Inga
Partiledare