Sametinget plenum inleds den 23 oktober 2012 i Östersund – med spräckt budget

Förlängt plenum

Sametinget plenum inleds under dagen i Östersund och avslutas på fredagen den 26 oktober. Plenum är förlängd med en extra dag. Motivet till en extra session är mängden ärenden enligt majoriteten i Sametinget. Samelandspartiet reserverade sig mot beslutet framför allt  för att Sametingets budget spräcks. Underskottet i Sametingets budget ökar ytterligare. Ärende listan är förvisso omfattande, men många ärenden är av transport karaktär där man primärt behandlar ärenden av  administrativt innehåll som rör Sametingets myndighets fuktioner.

Ärenden initierades av Samelandspartiet

Bland det ärenden som behandlas  och som man kan kalla “politiska”  märks framför allt förslaget till Sametingets policy i gruvfrågor och förslaget till en samisk utbildningspolitik. Bägge ärenden är initierade av Samelandspartiet. Kommittén som arbetade fram förslaget till ny utbildningspolitik leddes av Samelandspartisten Michael Teilus. Dessa ärenden förväntas antas av plenum utan större diskussion.

Överorganiserat?

Ärendena som rör Sametingsordningen och arbetsordningen för styrelsen och nämndera förväntas dock  väcka större debatt.    Det är denna typ som ärenden rörande  Sametingets organisation av den politiska verksamheten som ofta återkommit på Sametingets plenum. Trots förändringarna i denna del verkar det inte förbättrat effektiviteten, transparansen och delaktigheten i det samepolitiska hantverket i Sametinget. Nu föreslås att ett ytterligare organ inrättas i Sametinget kallat utskott. Nämnas här kan att nyordningen med nämnder nyss igångsatt och någon utvärdering av verksamheten har inte gjorts, men det gnisslas redan, framför allt  då det gäller  nämndernas kompetens i förhållande till bl.a. styrelsen. Denna  nya ordningen med nämnder har också inneburit en ökad arbetsbelasting för kansliet, samtidigt som resurserna inte ökat budgetmässigt.  Strategin är försöka lösa bristen på ledarskap och förutsägbarhet i Sametinget genom inrätta mängder av nämnder och utskott kan i värsta fall dessvärre skapa ytterligare problem med nya revirstrider och öka trögheten i både  Sametingets  såväl politiska  verksamhet och i Sametingets myndighetsutövning.

Politisk inblanding i Sametingets myndighetsutövning

Dessutom har  på senare tid  Sametingets politiska ledning under ledning av både Sara Larsson och Per Mikael Utsi, blandat in politiska överväganden i Sametingets renodlade myndighetsordning, vilket förorsakat en ramaskri hos rennäringens företrädare. Detta märks också i plenums föredragningslista , framför allt i motionerna. I detta fall är det partiet Samernas som utmärker sig.

Samisk rätt till land och vatten

Arbetet i kommittén kallat “Siida-juogus”  havererade, framförallt för man gick vilse bland detaljerna. Talesättet är djävulen finns i detaljerna bekräftas i all sin tydlighet  denna  utredningsprocessen  som gick i stå.   Siida-juogus kommittén föreslås entledigas.  Nu skall  görs ett nytt   försök med en ny kommitté med uppdrag att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltning av dessa områden.

Sametingets ledning under Per Mikael Utsi verkar ha glömt varför Siida-juogus tillsattes.  Upplägget var att ge Sametingets syn på förslaget till ny  samepolitik som regeringen Reinfeldt presenterade 2009 i en skrivelse till riksdagen. Sveriges regering väntar fortfarande på Sametingets reaktion. Vad gör då Sametinget – jo,  man utreder vidare. Sametinget verkar anammat den svenska statens taktik att utreda “samefrågan” i all evighet.  Trots kritik från internationella organ om bristerna i svensk samepolitik kan den svenska regeringen två sina händer med att hänvisa till att man väntar på ett “utlovad” initiativ från Sametinget.  Mandatperioden för det sittande Sametinget går ut den 19 maj 2013 då nästa  Sametingsvalet äger rum. Utredningen som föreslås tillsättas skall lämna en slut rapport utgången av år 2013, dvs ärenden överlämnas till Sametinget som tillträder efter valet den 19 maj 2013. Upplägget är märkligt. Hanteringen av denna fråga är det sittande Sametingets största misslyckande.  Det verkar gått  så lång att till och med den svenska regeringen verkar vara orolig – trots att man i sak våndas med hur man skall hantera samepolitiken.