Stor enighet om hur de fortsatta “överläggningarna” om en ny renbeteskonventions skall skötas.

Frågan om en ny renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge har varit en följetong nu snart i 15 år. Frågan har passerat ett nålsögat – regeringarna i Norge och Sverige har skrivit under ett avtal på framförhandlat förslag.

Delade meningar

Sametinget på svensk sida framhärdade ett Nej till konventionsförslaget och där även SáR var sprittrad.  Sametinget på norsk sida uttalade sig i princip för föreslaget till  konvention, under förutsättning att vissa av områdesprotokoll omförhandlas. Rennäringsorganisationerna SSR och NRL uttalade ett “NJA” med förbehåll.

Överenskommelsen  av den den 21 september 2012

Den 21 september träffades de ansvariga lantbruksministrarna  och Sameting på norsk och svensk sida och företrädare för SSR och NRL i Stockholm.  På förslag från  Sametingen  och näringsorganisationerna gjordes en överenskommelse att med ministrarna att jobba vidare med en del detaljer i  förslaget till renbeteskonventionen för uppnå mest möjliga enighet. Förslag till kompromiss skall presenteras till ministrarna om ett (1) år.  Ministrarna  gav också ett besked att om man inte kan komma överens om ett modifierat förslag samerna emellan avser regeringarna gå vidare med den undertecknade konventions överenskommelsen.

Förändrad stämmning i plenum

Rent allmänt kan man säga att stämmningsläget i plenum var tämligen lungt när saken behandlades, tisdagen den 23 oktober.  När Sametigets plenum diskuterade saken för nästen  exakt 2 år sedan i Östersund  var debatten mycket skarpare och mer känslosam.  Styrelsen förslag om hur “överläggningarna”  avsågs genomföras och på vilka principella grunder var det stor enlighet om i plenum. Den enda falang som  stretade emot var ledamöterna i partiet Guovvsonasti, förutom partiledaren Per Mikael  Utsi.

Avslutningsvis kan konstateras att Per Mikael Utsi i  egenskap av styrelseordförande  och på vägnar av en enig styrelse nästa lyckades övertyga hela plenum att styrelsen förslag var det enda rimliga och partiska sett bl.a från en mest  möjlig bärskraftiga gränsöverskridande renskötsel  horisont.