Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

Sametingsordningen (§ 42)

I ärendet föreslår styrelsen efter konsultationer med presidiet en rad ändringar i Sametingsordningen. Sametingsordningen reglerar arbetet i Sametinget. Bland  förslagen märks precicering av minoritetsskyddet och  en regelverket kring  uppträdande i ord och handling på ett sätt strider mot god ordning.

I den inledande debatten ifrågasatte  Paulus Kuoljok kravet på att man skall vara svensk medborgare om man skall vara valbar. I ett större samisk sammanhang  ter  sig denna begränsning  lite märklig menade Kuoljok.

Sametingsledamoten Lars W. Svonni, tillika ledamot i presidiet föreslog som motförslag till styrelsen förslag,  presidiets förslag till ändringar  i Sametingsordningen innan lunch uppehållet.

Efter en längre diskussion och ett förslag om åter remiss beslutade plenum att återremittera ärendet till styrelsen.

Arbetsordning för styrelse och nämnder (§ 43)

Plenum beslutade enligt styrelsen förslag.