Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45)

Frågan  om  att arbete fram en mineral och gruvpolicy  initierades av SáR vid plenum i Karasjok i oktober 2011.  Att frågan just lanserades i Sametingets  sessionssal  är sammanträffande, eftersom Sametinget på norsk sida i samma sal antog en mineral och gruvpolicy, nu nästa 2 år sedan. Policy dokumenten har vissa likheter både i form och innehåll, konstigt vore annars. På norsk sida har det senaste året varit hård diskussion om en nyligen beslutad minerallag, där den norska regeringen och stortinget inte accptera   Sametinget förslag att en speciell mineralavgift skulle betalas till Sametinget/samerna vid expoloatering av mineraler i sameområdet.

Mineral och gruvpolicyn har varit ute på remiss

Kritik från olika ståndpunkter

I den inledande debatten framfördes kritiska synpunkter på innehållet i policy dokumentet från Lars J Johansson (LSS),  Eric-Oscar Oscarsson (LSS) ochj Britts Sparrock. Johansson tyckte att dokumentet var vag,  svagt och underskattade vanligt  folk.  Johansso anförande också en uppvisning i populistisk retorik med god scenvana.  Hans recept var att säga NEJ klart och tydligt utan att inveckla sig all för komplicerade resonemang.  Hans nye partikamrat Eric-Oscar Oscarsson var kritisk mot att den focus var riktat mot endast en rättighetsinnehavare, nämligen   samebyarna, även om detta inte explicit nämndes i dokumentet.   Britt Sparrock (SáR) var kritik riktades mot rennäringen och renskötseln i det närmaste var osynlig i dokumentet, vilket gjorde henne  väldigt provocerad. Den som var mest tillfreds med skrivningarna i policydokumenet var Håkan Jonsson (JoF), han som vanligt brukar bli provocerad när  rennäringen nämns, vilket sammanhang som helst.

Diskussionen  fortsätter och beslut i ärendet  tas under torsdagen den 25/10.