Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

Sammanträdesplan och Sametingets öppnade 2013 (§ 41)

Ärendet har föranlett en längre debatt med fler mot och tilläggs förslag i förhållande till styrelsen förslag. Mycket av diskussionen och förlagen har  kretsar kring det  officiella protokollet i samband med öppnandet av det nyvalda Sametings plenumet  hösten 2013 och därmed sammanhängande frågor. SàR ledamot Sylvia Simma föreslog ett antal preciseringar och tillägg i detta avseende. Hon uppmärksammande bl.a. vikten att introducera de nyvalda Sametings ledamöterna genom lämplig utbildning. Eric-Oscar Oscarsson utryckte förvåning att över att så många i partier som ingår  Sametinget styrelse   varit så flitiga i diskussionen och kommit med så många mot- och tilläggsförslag till styrelsen förslag.

Hem längtan

Ledamoten Lars Jon Allas uttrycket också i debatten att han längtade hem när han såg en poster över sin hembygd i närheten av talarstolen, men han  lovade att hålla ut.

Efter omröstningen föll Sylvia Simmas förslag  mot styrelsen förslag med 20 röster mot 6, medan  Lars W Svonnis ändringsförslag bifölls.