Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44), fortsättning från föregående dag.

Efter en lång och tidvis  för lyssnare svårtydbar debatt  beslutade plenum att ingång sätta en  ny utredning om samisk rätt till land och vatten. I debatten var alla  dock överens om att den svenska samepolitiken på olika sätt drabbat samerna genom rättsövergrepp och diskriminering, vilket splittrat den samiska folkgruppen. Håkan Jonsson anförde sin vanliga argumentation att svensk samepolitik  och  lagstiftning enbart ser till det renskötande samerna , medan samer utanför rennäringen förbises. Att genom åren  utpeka rennärings företrädare som sina antagonister har Håkan Jonsson (JoF) retorik  tydligen fallit i gjord jord, eftersom partiet Jakt och Fiske är det största partiet i Sametinget.  Från det partier som även ser till rennäringens intressen har man  länge duckat för JoF ensidiga kritik av rennäringen. Samelandpartiet är det parti som varit mest återhållsam, partiet verkar nu tagit bladet ur munnen.  I debatten var framför allt Britt Sparrock väldigt tydlig  uttalade att nu får det vara nog med att utpeka rennäringen och samebyarna bovarna i dramat, adresserat framför allt till partiet  Jakt och fiske. Hon menade också att JoF attityder också börjat slå rot i andra partier.

Osäker finansiering

Osäkterheten kring hur kommitténs arbete skall finansieras upptog mycket diskussion i plenum. SáR företrädare i styrelsen Ingrid Inga hade reserverat sig i styrelsen mot förslaget pga att ingen finansiering var anvisades.  Dessutom blev diskussion om huruvida  anslaget på 300 000 kronor i 2013 års statsbudget var öronmärkt för SPR:s arbetet med Nordisk samekonvention eller skulle kunna användas i det aktuella utredningsarbetet. Osäkerheten blev inte mindre genom att  styrelsens ordf.  P M Utsi  menade att medlen var öronmärkta för arbetet med Nordisk samekonvention, medan  vice ordf. Anders Kråik menade att medlen mycket väl kunde användas för den påtänkta utredning.

Klartecken

Sametingets styrelse fick efter en lång debatt klartecken från plenum för sitt förslag att tillsätta en  kommitté bestående av fem ledamöter utses med uppdraget att  under nästa genomföra en ny utredning med inriktning på samisk rätt till mark och vatten. Styrelsen återkommer med finansiering av utredningens arbetet  vid nästa plenum i februari när budet fastställes.

Intrycket

Det bestående intrycket av beredningen, förankringen och diskussion i plenum av detta ärende är att det saknas en ledning i Sametinget. I styrelsen gör PM Utsi så gått han kan, ibland med stöd  från Anders Kråik och  Håkan Jonsson stöttar PM Utsi när det passar sig och när det går dåligt skyller på andra i styrelsen,  medan Ingrid Inga fungerar som oppositionen i styrelsen  och nu och då reserverar sig.   Detta om något är mycket dåligt reklam för det partier  som förespråkar en proportionell  styrelse.  Intrycket man får är att beredningen av ärendet nästan sker i plenum.  Dessutom är det också svårt att utpeka någon riktig ansvarig oredan, förutom väljarna.

Medlemmar i kommitté

Plenum beslutade att utse Anders Kråik (Samerna), Per Mikael Utsi (Guovssonasti), Sara Larsson (Min Geaidnu), Veronica  Håkansson (JoF) och   Lars-Anders Baer (SáR)  till den aktuella kommittén.