Ärende 48.1 – 42. Motion motioner

Styrelsens ordförande Per Mikael Utsi lämnade en redogörelse hur motionerna bereds i styrelsen och i vilken turordning  dessa framläggs i plenum.

§ 48:1. Motion nr 358 – Ändring av föreskrifter om hänssyn till naturvårdes och kulturvårdens intressen vid renskötsel.

Styrelsen avstyker motionens förslag att ändra föreskrifterna, men tillstyrker att styreslen granskar sakinnehållet  i förordningarna.

Plenum beslutade  i enlighet  med styrelsen förslag.

§ 48:2. Motion 388 – Ändringar av föreskrifterna i utfomningen och registrering av renmärken.

Styrelsen  föreslå att uppdra åt styrelsen utreda föreskrifternas utforming och bl.a. utreda hur slaktmärken skall registreras och skyddas.

Plenum beslutade  i enlighet  med styrelsen förslag.

§ 48:3. Motion  389  – Ändringar av föreskrifterna om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.

Styrelsen  föreslå att uppdra åt styrelsen utreda  möjligheterna att använda renmärkesregistret som underlag för renlängdernam.m., men i övrigt avstyrka motionen.

Plenum beslutade  i enlighet  med styrelsen förslag.

§ 48.5. Motion nr 405 – Miljöansvar pappersförbrukning

Styrelsen föreslår att kansliet utreder om den folkvalda församling får tillgång till elektroniska läsplattor.

Plenum beslutade att uppdra styrelsen att utreda frågan.

§ 48.6. Motion 408 – Sametingetsbyggnadens placering

Styrelsen föreslår att motion  avslår

§ 48.7 . Motion 410 – Toleransnivåer, rovdjursinventeringar och -ersättningar

Motionen yrkar att inventering m.m. på norsk och svensk sida harmoniseras. Styrelsen  föreslår att motionen tillstyrks.

Plenum beslutar att bordlägga ärendet.

§ 48:8. Motion 412. – Möjligheter till överklagan av person upptagen på sameröstlängden

Styrelsen anger att valnämnden och kansliet påbörjat en process se över kriterierna.  styrelsen anser motionen därmed är besvarad. Motionären yrkar att motion bifall. Plenum beslutar bifalla motionen.

§ 48:9. Motion 419 – Rennäringens  möjligheter att hantera konsekvenserna av klimatförändringar.

Styrelsen till styrker motionärernas förslag att ta fram en klimatstrategi för rennäringen och att i övrigt är motionen därmed besvarad.  Plenum biföll motionen.

§ 48:10. Motion – 420 – Utveckling samiskt ledarskap.

Motionen föreslår att  Sametinget tar fram ett samiskt ledarskapsprogram. Styrelsen föreslår att  motionen avslås. Plenum beslutade bifalla motionen efter votering.

§ 48:11. Motion 421 – Samefondens ledamöter

Styrelsen föreslår att motionen där det föreslår att rennäringsorganisationerna ger förslag på tre ledamöter till Samefondens styrelse som Sametinget sedan utser. Styrelsen föreslår att motionen  avslås. Plenum avslår motionen.

Plenum beslutade bordlägga motionerna i övrigt på dagordningen.