Sametingets mineral – och gruvpolicy på norsk sida

Urklippet nedan är hämtat från Sametingets hem-sida på norsk sida.

http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Energi-og-mineraler/Sametinget-mineralveileder/Sametinget-mineralveileder

Bakgrund: Stortinget vedtok ny minerallov i 2009 uten Sametingets samtykke, og da heller ikke til de aktiviteter lovforslaget søker å regulere. Grunnen til dette var at Sametinget anså at loven ikke oppfyllte statens folkerettslige forpliktelser overfor samene. Dette knytter seg både til sikring av naturressursene, deltaking i beslutningsprosessen og del av nytteverdi ved virksomhet.

(Publicerad 17.JAN 2012)

Sametinget mineralveileder

På bakgrunn av Stortingets vedtak om ny mineralloven og Sametingets vedtak om ikke å kunne gi sitt samtykke til loven og de aktiviteter den regulerer vurderte Sametingsrådet i juni 2009 det slik at Sametinget vil stå overfor to alternative tilnærmingsmåter for ønskene om utvikling av en mineralindustri i samiske områder.

1. Det ene alternativet var å orientere næringsaktørene om at det ikke foreligger grunnlag for undersøkelses- og utviningsaktivitet på mineraler staten hevder eiendomsretten til og at Sametinget dermed sterkt motsetter seg slik virksomhet. Noe som måtte bli fulgt opp på ulike arenaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Konsekvensene av dette alternativet ble vurdert til at seriøse mineralselskaper i praksis ville finne det for kostnadskrevende, både etisk, politisk og økonomisk å prioritere aktivitet i tradisjonelle samiske områder. Dette var også tilfellet i Finnmark før vedtakelsen av finnmarksloven i 2005.

2. Det andre alternativet var å utforme kjøreregler for Sametinget for individuelle vurderinger av det enkelte mineralprosjekt som mineralaktører ønsker å gjennomføre.
Konsekvensene av dette alternativet ble vurdert til å være et konstruktivt bidrag for å legge til rette for ny mineralaktivitet, til tross for at mineralloven ikke regulerer disse aktivitetene på folkerettslig tilfredsstillende vis.

Med dette som bakgrunn sendte Sametingsrådet i juni 2009 på høring et forslag kalt ”Om retningslinjer om bruk av mineraler staten hevder eiendomsretten til i tradisjonelle samiske områder”.  Forslaget til mineralretningslinjer er en beskrivelse av hvordan Sametinget som et offentlig organ på en gjennomsiktig måte kan ha individuell og direkte dialog med mineralselskaper om muligheten for mineralaktivitet i samiske områder til tross for et lovverk som ikke ivaretar samenes rettigheter som urfolk. Forslaget innebærer forhandlinger om en avtale mellom Sametinget, direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn og mineralselskap om søknader for undersøkelsesrett, prøveuttak, utvinningsrett og driftskonsesjon etter mineralloven. Forslaget presiser at slike forhandlinger ikke innebærer en tilsidesetting av mineralloven. Det understrekes i høringsforslaget at saksbehandlingsregler som følger av mineralloven selvsagt skal følges.

I juni 2010 vedtok Sametinget en mineralveileder for sikringen av hensynet til samiske kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planer om faktiske undersøkelser, prøveuttak og drift av mineralressurser i tradisjonelle samiske områder. Mineralveilederen praktiseres i samhandlingen med mineralselskaper som vil undersøke og drifte på mineraler i samiske områder.