Regelverk för utbetalning av rovdjursersättningar

Sametingets styrelse bereder just nu en motion från partiet Samerna om förändrade föreskrifter för utbetalning av rovdjursersättningar. Bakgrunden till partiets Samernas motion är de problematiska förhållandena i ett par samebyar i Jämtland.

Delar av Sametingets styrelse har i sin beredning av motionen föreslagit att föreskrifterna för utbetalning av rovdjursersättningarna ska ändras så att Sametingets utbetalning av rovdjursersättningarna ska göras till enskilda renägare i stället för som nu till samebyarna.

Som företrädare för Sámiid Riikkabellodat (SáR) har jag argumenterat att styrelsen inte har redovisat sådana tillräckliga skäl som motiverar att Sametingets nuvarande föreskrifter för utbetalning av rovdjursersättningarna ska förändras. Mina reservationer finns på Sametingets kansli.

Ett motiv till SáRs uppfattning att inte ändra föreskrifterna är att samebyarna enligt rennäringslagen har självständig beslutanderätt i frågor som rör det ekonomiska ansvaret inom samebyn. Enligt SáRs uppfattning kan inte Sametinget detaljreglera samebyarnas interna frågor.

Ett annat motiv till är den att föreskrifter om utbetalning av rovdjursersättningen inte kan förändras förrän regeringen ev beslutar att göra ändringar i Viltskadeförordningen. Ev ändringar i föreskrifter innan regeringens ändring av Viltskadeförordning har ingen rättsverkan. På juristspråk är då Sametingets ändringsbeslut en nullitet.

Slutligen – en föreskriftsförändring måste ske enligt en viss procedurordning. Bl a måste en konsekvensanalys av förändringen göras. Vidare ska de som berörs av förändringen ges möjlighet att ge synpunkter. Inget av detta har ännu skett.

För Sametingets styrelse är det en fråga om trovärdighet att besluta om föreskriftsändringen i enlighet med den procedurordning som föreskriftsförändringar kräver. Något annat är otänkbart för mig som företrädare för Sámiid Riikkabellodat.

Ingrid Inga

Ordförande SáR

070 55 42 999