Pressmeddelande

Publicerad 2014-07-11

Sametingets kulturnämnd vill införa en västerländsk syn på samisk kulturpolitik.

Den politiska majoriteten i Sametingets Kulturnämnd – med partiet Jakt- och Fiskesamerna i ledning -har i sitt förslag till ny kulturpolitiskt program lagt förslag som innebär en betydande förskjutning av samisk kulturpolitik mot en västerländsk syn av samisk kulturpolitik.

Kulturnämndens föreslår bl a en ny definition av vad samisk kultur är. Den nya definitionen är en kopia av statens definition av s k västerländsk finkultur. Om anledningen till den nya definitionen av samisk kultur är av budgetmässiga skäl är det mycket illavarslande med tanke på att Sametinget ska verka för en levande samisk kultur.

Vi samer har en annan och betydligt vidare definition av en levande samisk kultur än vad staten har. I ett samiskt perspektiv är en sammanhållen livssyn där alla sidor av tillvaron hör samman en naturlig enhet. När det gäller samisk kultur utgår vi därför från en helhetssyn och ett nära samband mellan rennäringen, samiska näringar, vårt språk, idrott, och naturen som grundläggande bärare av samisk kultur. Helhetssynen återspeglar sig också i uppbyggnaden av samiska organisationer, institutioner och föreningar. Vi anser att samisk kultur inte kan ses separat från den materiella grunden i det samiska samhället i vilken exempelvis rennäringen är en viktig samisk kulturbärare, säger Anki Blind, Samelandspartiet.

Att Kulturnämnden vill införa en västerländsk syn på vad samisk kultur är genom förslaget till ny definition kan inte uppfattas på annat sätt än att Sametinget fortsätter statens koloniseringspolitik. Viktiga bärare av samisk kultur t ex rennäringen, andra samiska näringar, samebyarna och samiska organisationer/föreningar har därmed osynliggjorts. Förslaget till  kulturpolitiskt program kan mycket väl innebära att förutsättningarna för hela det samiska samhällsbyggandet raseras, säger Ingrid Inga, ordförande i Samelandspartiet.

Ett annat utmanande förslag som Kulturnämnden också lagt fram är förslaget om att samisk idrott inte ska finansieras med kulturmedel med motivet samiska idrottsorganisationer i framtiden ska finansieras med statliga medel för idrotten.

Av tradition är samisk idrott en viktig del av den samiska kulturen. Om Kulturnämndens förslag antas innebär även detta ett hårt slag för samiska idrottsorganisationer som då får anpassa sig till statens idrottspolitik i vilken samisk idrott hittills blivit osynliggjorda.  Konsekvensen av Kulturnämndens förslag är att nuvarande organisering av samisk idrott kan vara ett minne blott i framtiden, säger Ingrid Inga

Ytterligare ett provaktivt förslag i kulturpolitiska programmet är frågan om individualiseringen av medlemskap i riksorganisationer, t ex samebyarnas medlemskap i Svenska samernas riksförbund. Samebyarnas konstruktion följer svensk lag vilket även Sametingets Kulturnämnd också som myndighet har skyldighet att följa och beakta när t ex medel fördelas som verksamhetsstöd. Kulturnämndens krav när det gäller individualiseringen av samebymedlemmarna medlemskap i SSR kan inte uppfattas annat än som omvänd diskriminering av samebyarna när det gäller fördelning av verksamhetsstöd.

Att Kulturnämnden också direkt eller indirekt vill styra organisationernas/föreningarnas nivå på medlemsintäkterna är utmanande. Det finns i lag fastställd föreningsfrihet i Sverige i vilken t ex föreningarna interna beslut om medlemsintäkter regleras. Att Sametinget vill kringgå lagen om föreningsfrihet i Kulturpolitiska programmet är oroväckande, menar Ingrid Inga

Kulturnämnden föreslår också att medel från Samefonden ska regleras via regleringsbrev från regeringen.

Samelandspartiet vill å det bestämdaste avråda Sametingets Kulturnämnd att begära att regeringen reglerar användningen av Samefondsmedlen genom statliga regleringsbrev. Samefondsmedlen är inte statliga medel utan utgör intrångsersättning till samebyar som staten på intet sätt kan förfoga över.

Den politiska majoriteten i Sametingets kulturnämnd har med all tydlighet visat att det pågår ett systemskifte när det gäller samisk kulturpolitik. Sammanfattningsvis har Kulturnämnden genom förslaget till kulturpolitiskt program anpassat sig helt till den västerländska synen på samisk kulturpolitik och nämnden är dessutom beredd att driva igenom den i Sametinget.

Kulturpolitiska programmet ska enligt vår mening visa hur Sametinget ska verka för en stark och levande samisk kultur ur ett samiskt perspektiv. Frågan måste därför ställas om partiet Jakt- och fiskesamerna som ledande partiet i Sametingets kulturnämnd har blivit statens förlängda arm i Sametinget?

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet

Ingrid Inga

Ordförande

070-  55 42 999