Sametingets plenum 29 september-2 oktober 2014 i Luleå

Publicerad den 16 september 2014

Så har då supervalårets sista val genomförts. Resultatet av riksdags-, landstings – och kommunvalen förskräcker många främst genom Sverigedemokraternas valframgång. Socialdemokraterna väntas bilda en ny regeringen. En av de viktigaste styrmedlen för att genomföra den utlovade politiken som en riksdag/regering har är statsbudgeten. Så även denna gång.

Även för det folkvalda Sametinget är budgeten ett av de viktigaste styrmedlen för den politiska ledningen. Sametingets plenum har hittills vid sitt sista plenum för året beslutat om budgetramar för nästkommande budgetår, utom år 2014.

Det kommande plenumsmötet i Luleå den 29 september – 2 oktober 2014 kommer att bli historisk. Ett minimum av politiska ärenden finns på dagordningen för plenumsmötet och ett av det viktigaste politiska styrmedlet för en politisk ledning  d v s budgetramar för budgetåret 2015 saknas helt på dagordningen. Frågan är varför? Man kan ställa sig frågan på vilket budgetunderlag ska Kulturnämnden besluta om organisations- och verksamhetsstöd för 2015 om budgetramar saknas? På vilket budgetunderlag ska Rennäringsnämnden och Näringsnämnden fatta sig beslut inom sina ansvarsområden för 2015?

Frågan är om styrelsens ordförande redan lessnat på de oundvikliga politiska vardagsfrågor som berör väljarna? Prioriterar styrelsens ordförande att agera på den internationella arenan framför Sametingets interna arbete? Är syftet med styrelsens ordförande agerande och prioriteringar att positionera både sig själv och sitt parti inför kommande utmaningar som Sametinget står inför?

Eller – kan det vara en medveten politisk strategi av Sametingets politiska ledning med Håkan Jonsson, Jakt – och fiskesamerna, Ol-Johan Sikku, Min Geaidnu, Lars-Jonas Johansson, Landsförbundet svenska samer , partiet Samerna m fl att Sametingets ekonomisk-politiska styrning ska ske ad hoc utan långsiktighet och förutsägbarhet ?

För att undvika negativa konsekvenser av avsaknad av preliminära budgetramar för Sametinget budgetåret 2015 vill Sámiid Riikkabellodat ge ett tips till styrelsens ordförande : Förläng befintliga budgetramar till beslut kan fattas om nya sådana vid plenum i februari 2015.

Ingrid Inga
Ordförande Sámiid Riikkabellodat
070 55 42 999