Ny ansvarig minister för Sametinget

Nu är det klart att Kulturdeparetementet med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att ansvara för kultur- och mediefrågor,  demokratipolitiken,  nationella minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter. Kulturdepartementet  kommer också att ansvara för Sametinget.

Rennäringsfrågorna och samiska näringsfrågor kommer Näringsdepartementet att ansvara för.

Det är fortfarande oklart om de samiska utbildningsfrågorna blir kvar på utbildningsdepartmentet.

Den nya departementsstrukturen för same- och rennäringsfrågorna väcker både förhoppningar och farhågor. En förhoppning är att den nya sameministern förmår att sätta de samiska frågor på regeringens agenda efter 8 års tystnad och passivitet från den borgerliga regeringens sida.

En farhåga är att det kommer att vara svårt att formulera en samlad samepolitik som på ett övergripande sätt stärker och utvecklar både rennäringen, samiska näringar och samiska språket och det samiska samhället.

Från Sámiid Riikkabellodat ser vi det därför angeläget att Kulturdepartementet skyndsamt tar initiativ till att tilsätta en parlamentariskt kommitté i vilken Sametinget, Näringsdepartmentet och relevant samiska organisationer ingår som får i uppdrag att formulera en värdig samepolitik för 2000-talet i Sverige. Sámiid Riikabellodat vill särskilt poängtera att det inte behövs nya utredningar i frågan utan snarare handlar det om politiskt mod för regeringen och riksdagen att närma sig det samiska folket med en utsträckt hand.

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999