FN:s Generalförsamling antar nya mål för en global hållbar utveckling i New York

Megan Davis, ordförande i UNPFII
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/AboutUsMembers/MembersoftheForum/Members20112013/MemberDavis.aspx

Publicerad 2015-09-24


Översättning av ett pressmeddelande publicerad av FN Permanenta Forum för Urfolk med anledning att FN Gereral Församlinga antog FN:s nya globala utvecklingsmål den 25 september 2015, som bland annat syftar till att år 2030 ha utrotat fattigdom och svält, inte minst genom att förbättra livsvillkoren för urfolken i världen.

———

NEW YORK (25 september 2015) – FN Permanenta forum för urfolk (UNPFII) välkomnade antagandet av 2030 Agenda för en hållbar utveckling av FN: s generalförsamling den 25 september.

Agendan lägger ut de globala målen för att minska fattigdomen i alla dess dimensioner, under nästa årtionde. “Från de minst utvecklade länderna till de mest utvecklade länderna, är de orättvisor urfolken står inför svindlande”, säger professor Megan Davis, ordförande UNPFII.

Det finns sex specifika referenser till ursprungsbefolkningarna i Agenda. “Dessa utgör ett steg upp från millennieutvecklingsmålen, som inte hade några referenser till ursprungsbefolkningar”, påpekar Joan Carling, medlem i UNPFII.

Men stater och FN-systemet måste dock vara ambitiösare och gå utöver de punkter som nämns i den nya Agendan för att urfolken i uppnåendet av mål och mål – för 2030 agendan att vara verkligt inklusive”, fortsatte hon.

Deklarationen om urbefolkningars rättigheter ger en ram för rättigheter och prioriteringar för urfolkens utvecklings.

I synnerhet “ursprungsbefolkningarnas rättigheter till sina traditionella landområden, territorier och resurser måste säkerställas som en grundläggande faktor för deras ekonomiska utveckling och grunden för deras liv, näringar och kulturer”, säger PFII:s ordförande, professor Davis.

Urfolken har mycket att lära världen om att leva hållbart: “Låt oss lära av de omfattande kunskapssystem bland urfolk, som utvecklats under många århundraden, när vi går framåt för att uppfylla målen i 2030 Agenda för att bekämpa klimatförändringen, hållbart förvalta skogar och att stoppa förlusten av biologisk mångfald “, fortsätter professor Davis.

Det är också viktigt att hålla koll på framsteg när det gäller att uppfylla målen och målen för ursprungsbefolkningarna genom att utveckla kulturellt relevanta indikatorer och strukturering av data.

I agendan understryks att de funktionella kommissionerna i Ekonomiska och sociala rådet och andra mellanstatliga organ och forum kommer att stödja den tematiska översynen av framstegen rörande Sustainable Development Goals (punkt 85).

I detta avseende kommer UNPFII har en viktig roll att spela när det gäller att nå framgång och nå målen i Agenda för urfokens vidkommande, konstaterar Jonna Carling.

Urfolken ser fram emot att vara en del av denna spännande resa, så det kan verkligen förändra vår värld. Detta är en prioriterad fråga i vilken UNPFII fortsättningsvis kommer att vara aktivt engagerad” avslutar Megan Davis, ordförande i FN Permanenta Forum för Urfolk.