Miljonunderskott för Sametinget under Håkan Jonsson styre

Publicerad 2015-12-22

Läs pressmeddelandet nedan från Sametinget.
https://www.sametinget.se/98327
———

Sparkrav väntar Sametinget under 2016

Under en rad av år har Sametinget redovisat budgetunderskott. Nya myndighetsuppgifter har inte fullt ut finansierats och det tillsammans med andra faktorer har gjort att Sametinget ser ut att gå back med mer än två miljoner som måste sparas in under 2016. Sametingets styrelse har beslutat om sparåtgärder.

Sametinget har under de senaste tio åren tillförts en rad myndighetsuppgifter. Ramanslaget för myndigheten har ökat i samband med detta men inte i den grad så det täcker kostnaderna för uppdragen. Detta har inneburit att Sametinget redovisat budgetunderskott de senaste åren.

Sametingets styrelse har tidigare under året påtalat till Kulturdepartementet att de krav som ställs på myndigheten kräver en utökad budgetram för att klara en budget i balans. Prognosen för verksamhetsåret 2015 pekar idag på ett underskott på ca 2,2 mkr.

År 2016 tilldelas myndigheten en utökning av förvaltningsanslaget på 2 miljoner kronor, men trots detta tillskott har myndigheten en ansträngd budget inför nästa verksamhetsår. Med nuvarande budgetram har Sametinget en stor utmaning framför sig. Man måste dra ned på kostnaderna med ca 2 miljoner kr och effektivisera verksamheten samtidigt som man ska klara de krav som åligger myndigheten med rättssäker myndighetsutövning, snabbare handläggning och utveckling av den politiska verksamheten.

– För att hålla budgetramen krävs kraftfulla prioriteringsbeslut inför verksamhetsåret 2016, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Vi har påbörjat detta arbete under 2015 men ytterligare sparåtgärder kommer att krävas inför nästa verksamhetsår.

– Vi kommer att se över den politiska organisationen och prioritera bland de uppdrag vi har. En del utvecklingsarbete och samverkan med övriga myndigheter och organisationer måste tyvärr stå tillbaka. Även förvaltningsorganisationen har direktiv att prioritera och måste se över kostnader i verksamheten, understryker Håkan Jonsson.

Sametingets styrelse beslutade den 10 december att ge kansliet i uppdrag att till kommande styrelsemöte ta fram förslag på budget med konsekvensbeskrivningar samt att till Kulturdepartementet inlämna ansökan om utökad anslagskredit gällande nuvarande verksamhetsår. Regeringen beviljade Sametingets ansökan den 17 december.

För mer information:

Håkan Jonsson, 070-322 83 01
Styrelseordförande

Malin Mäkelä, 070-269 50 81
Ekonomichef

Anja Taube, 070-601 95 12
Kansliche