2015 – Ett år som varit, del 3

Publicerar 2016-01-15

2015 – Ett år av saltomortaler

Efter kommunal- och riksdagsvalet valet i september 2015 startade den stora oredan i svensk politik. Den borgerliga alliansen som under 8 år styrt Sverige gjorde ett dåligt val, vilket också var fallet med Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet(MP) och Vänsterparet (V). Den store segraren i valet var kanske inte så oväntat Sverige Demokraterna. (SD) När det blev klart att den borgerliga alliansen förlorat regeringsmakten annonserade Moderaternas (M) partiledare Fredrik Reinfeld överraskande att han avgår. Senare meddelar Anders Borg att han lämnar politiken. Därmed försvann två av huvudarkitekterna bakom den borgerliga alliansen 8 åriga regeringsinnehav i Sverige.

En ny minoritetsregering

När väl den värsta yran efter valet lagt sig meddelande S och MP att man bidar en minoritetsregering, vilket V stödde. När den nya regeringen led av statsminister Löven lade fram sig första budget röstade SD för den borgerliga alliansen budgetförslag, vilken innebar att regeringen Löven snällt fick regera vidare med oppositionen budget. För Sametinget vidkommande innebar det att man gick miste om 2 miljoner kronor. När allt damm lagt sig insåg regeringen Löven det omöjliga i uppdraget och i slutet på december 2014 meddelade S och MP att man utlyser ett nyval som skulle äga rum i mars 2015.

Decemberöverenskommelsen

Regeringens Lövens påbud överraskande påbud skapade nervositet i den borgerliga alliansen, medan SD applåderade det hela. Innan SD applåderat färdigt inkallade regeringen och alliansen till presskonferens där det tillkännagavs att man gjort en överenskommelse för att göra Sverige regerings dugligt och neutralisera SD inflytande. Avtalet kallades för Decemberöverenskomelsen, men förkortades lite ironiskt till “Dö”. Vid presskonferensen meddelande också statsminister Löven att begäran om nyval dragits tillbaka. Framförallt inom Moderaterna riksdagsgrupp var många upprörda över tilltaget och den tilltänkta nya partiledaren Batra fick kritik internt i partiet. Hon kom en månad senare att väljas till ny partiledare vid Moderaternas extrakongress. Med Dö i ryggen kunde statsminister Lövens regera vidare tillsammans med Mp.

Förhoppningar

När en ny regering tillträdde hösten 2015 var det många samer jämte politiker i Sametinget som hyste förhoppningar att de skulle bli förändringar i den officiella svenska samepolitiken. Det övergripande ansvaret för samepolitiken hamnade nu på kultur- och demokrati departementet, medan de samiska närings- och rennäringsfrågorna flyttades över till näringsdepartementet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke fick ansvar för kultur- och mediefrågor, demokratipolitiken, nationella minoritetsfrågor och mänskliga rättigheter, vilket innebar Sametinget kommer att sorteras under hennes departement. Den nye kulturministern tog sig seriöst an de samiska frågorna, vilket ledde till bl.a. regeringen höjde anslaget till Sametinget i sin budget för 2015, vilket dock föll vid riksdagens behandling av budgeten.

Flyktingströmmarna ökar

Under första halvan av 2015 ökade rapporterings av flyktingarnas försök att komma till Europa framförallt via Grekland och Italien för att få sitt crescendo i november/december. Det rapporterades ofta om flyktingar som omkommit i sina försök att nå Europa med båt. Både de berörda länderna och EU agerande väldigt tafatt, samtidigt som främlingsfientliga tendenserna ökade i många EU länder, t.ex. Ungern. Den bakomliggande orsaken till de ökande flyktingströmmarna var fram för allt kriget Syrien som eskalerat med Islamiska Statens (IS) intåg. Partierna i riksdagen formligen tävlade om förslag för att både begränsa och förhindra att flyktingarna skulle nå Sverige. Överraskande slog regeringen Löven till oväntat tilltag då man beslutade att införa legitimationstvång för alla som kom från Danmark till Sverige.

KD dödar Dö

Den inrikespolitiska debatten blev trots Dö eller pga. av Dö rörigt. I röran avgick Kristdemokraterna (KD) partiledare Göran Hägglund och efter en minst sagt rörig valprocedur valdes Ebba Busch Thor, 28 till ny partiledare. I sitt första stora linjetal vid partikongressen slog hon fast att partiet ska arbeta vidare med ”flyktingutmaningen”.

Hon kom senare under hösten 2015 att ta initiativet till att skrota Decemberöverenskommelsen (Dö), vilket ledde till att Dö sattes ur spel. Både Dö:s tillblivelse och den borgerliga Alliansens ensidiga avhopp från Dö är indikation på instabiliteten i svensk politik. Avtal behöver inte hållas, inte i vart fall mellan partier i Sveriges riksdag. Nu har det tom kommit förslag från Moderata Ungdomsförbundet att den borgerliga Allianssen skal börja samarbeta med SD och stjälpa regeringen.

Kvartalspolitiken

Riskkapitalister och även företagsvärlden brukar ofta beskyllas för att tänka och agera väldigt kortsidigt, där tidshorisonten är kvartalsrapporterna. Flyktingströmmarna i Europa och det stora antalet asylsökande som beträdde svensk territorium fick svenska politiker att mer och mer låta som stressade riskkapitalister. Det har nu gått så långt att den förre KD ledaren, tillika grundaren av partiet Alf Svensson fått nog. I en artikel i tidningen Dagen den 12 januari 2016 skriver Svensson att han fått nog av bristen på ärliga beskrivningar och verbalt dribblande i svensk politik med rubriken ”Ett år av saltomortaler”. Han skriver att 2015 kommer att gå till historien som saltomortalernas år. Det som tidigare ansågs vara rött blev blått och det som proklamerades som självklart demokratiskt kastades om eller försvann ur sikte skriver han vidare. Han frågar om partiledarna i Sverige inte kan tillstå att ni ställt era uppfattningar på huvudet, upp-och-ner? Han menar att det varit en farsot som drabbat alla politiker, att man inte tror att folket utanför ringen begriper och genomskådar. Han frågar också politikerna om att kan ni inte tillstå att ni formligen tävlat om att hitta program- eller åsiktspunkter som visar att ni vill stänga gränser och mota bort människor som flyr för sina liv? I stället för att sno runt och framställa era göranden som om ni räddar Sverige? Så långt en före detta ärrad politiker.

En särskild ställning som urfolk

I samband när Sveriges riksdag öppnades i oktober 2015 framhöll Sveriges statsminister Löven i regeringsförklaringen att samerna har en särskild ställning som Sveriges urfolk och att regeringen avser arbeta med att öka samiskt inflytande och delaktighet genom att Sametinget förstärks. Han gick förvisso inte in i några detaljer. Det är värt att noter att det är första gång man i regeringsförklaring markerat samepolitiskt. Tidigare under åter hade den ansvarig “sameminister” Ba Kuhnke annonserat att regeringen förbereder ett samepolitiskt initiativ, oavsett om Sametinget kommer med ett eget initiativ eller inte. Sannolikheten att Sametinget kommer med genomarbetat och förankrat samepolitisk initiativ är nog föga sannolikt och i detta sammanhang är det lite tryggare att veta att den nu sittande regeringen lovat återkomma med ett samepolitiskt ramverk. Det höjda anslaget i 2016 års statsbudget till Sametinget och höjningen av anslaget till samisk kultur är i vart fall en signal man har en ambition. Frågan är bara hur det lång räcker och den avgörande frågan är om regeringen kan få en bred uppslutning i riksdagen för det

En påminnelse

Medför en giltig legitimation om ni korsar Öresund från Danmark till Sverige.