Sametingets majoritets politiska plattform

Publicerad 2018-02-04

Vad vill Sametingets styrelse arbeta för?

Detta sammandrag beskriver grunden för den politiska samverkan mellan partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega, Samiska Folkomröstningspartiet och Samerna i Sametinget 2017-2021.

1.  Samiskt självbestämmande
 • Utreda och implementera konsekvenserna av erkännandet av samerna som ett folk med rätt till självbestämmande i enlighet med den reviderade svenska grundlagen
 • Stärka Sametingets självbestämmande i frågor som rör alla samer
 • Arbeta för etablering av en konsultationsordning mellan staten och det samiska folket
 • Stärka och utveckla samverkan mellan Sametinget och samebyarna, sameföreningarna, lokala, nationella och internationella samiska samverkansorgan
 • Arbeta för genomförandet av en sannings- och försoningskommission
 2. Initiativ till ny samepolitik
 • I samråd med Sveriges riksdag och regeringen utforma en process för att formulera och implementera en ny samepolitik – parlamentarisk kommitté med representation från Sametinget och andra samiska intressen
 • Arbeta för att Urfolksdeklarationen och slutdokumentet antaget av FN implementeras i Sverige
 • Arbeta för ratificering av ILO-konventionen artikel 169 i Sverige
3. Klarläggning av samisk rätt till land och vatten
 • Arbeta för att tillsätta en expertutredning med samiska jurister om den samiska rätten till land och vatten, inom hela det svenska Sápmi, ovan såväl som nedan odlingsgränsen
 • Arbeta för en förändring av gällande minerallagstiftning och miljöbalken enligt principerna i utfolksdeklarationen
 • Arbeta för statlig finansiering av rättsprocesser av stor vikt för samisk rätt
 • Arbeta mot fragmentering av samisk mark orsakad av exploatörer
 • Arbeta för att stärka betydelsen av samisk traditionell kunskap och resurshantering för en hållbar utveckling i Sápmi och Arktis
4. Stark och livskraftig rennäring
 • Stärka och utveckla rennäringen som samisk näring och kulturbärare
 • Arbeta för en ansvarstagande rovdjursförvaltning som tar hänsyn till renskötsel baserad på traditionell kunskap
 • Stärka och utveckla samebyarnas självbestämmelse, rätt att bestämma själva om intrång
 • Arbeta för att samiska urfolksrättigheter tillgodoses till fullo inom renskötseln och rättssäkerheten för dess utövare stärks, bl.a. i relation till extraktiva industrier, turism och skoterkörning, renstölder, tjuvjakt, övriga intrång, etc
 • Utforma en klimatstrategi för att klarlägga rennäringens hantering av konsekvenserna av klimatförändringar samt behov av åtgärder på kort och lång sikt
5. Stärka Sametingets internationella arbete
 • Genomföra översyn av det samiska inflytandet inom Barentsrådet och i Arktiska Rådet
 • Arbeta för en omförhandling av förslaget till Nordisk samekonvention
 • Arbeta för att stärka närvaron i arbetet med urfolksfrågor inom FN-systemet
 • Stärka samarbetet inom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR)
6. Egna samiska EU-program
 • Arbeta för att inrätta egna samiska EU-program för rennäringen och samiska näringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar skall omfattas av EU:s strukturfonder på lika villkor som övriga landsbygdsnäringar
 • Arbeta för att rennäringen och samiska näringar får samma kompensation som andra areella näringar för naturgivna nackdelar som klimat mm
7. Samiska näringar stärks och utvecklas
 • Arbeta för att förenkla förutsättningarna för samisk småskalig matförädling
 • Arbeta för att stärka duodji
 • Arbeta för att stärka samiska företags möjligheter för nyetablering, innovation, investering och utveckling
8. Hälsa och social omvårdnad
 • Utforma ett hälso- och socialpolitiskt program för Sametinget
 • Arbeta för att inrätta ett hälso-, social- och idrottsnämnd
 • Arbeta för förebyggande insatser och första hjälpen i psykisk ohälsa inom det samiska samhället
 • Arbeta för att centrum för samisk hälsa inrättas
9. Samiska språket
 • Arbeta aktivt för att stärka, bevara och utveckla nord-, lule-, syd-, ume-, pitesamiskan och andra samiska språkvarieteter
 • Arbeta för ökade språkinsatser, t ex fler intensivkurser, språkbad, distansundervisning, stipendier och studiestöd till språkstudier, utbilda fler samiska pedagoger, ökad utveckling, tillgång och bredd av läromedel och utbildningsmaterial för alla språkvarieteter
 • Arbeta för en omorganisering av språkarbetet i Sametinget, bl.a. etablering av språkcentra i det lule-, ume- och  nordsamiska området
 • Arbeta för att rätten att tala och lära sig sitt eget språk ska stärkas i skollag, språklag och socialtjänstlag
10. Samisk utbildning och forskning
 • Utforma ett forskningspolitiskt program
 • Följa upp och implementera Sametingets antagna utbildningspolitiska program
 • Arbeta för att stärka Sametingets inflytande och delaktighet över forskning om samiska frågor
 • Arbeta för nya initiativ och utvekling av samiska institutioner inom högre utbildning och forskning
 • Arbeta för att utbildning och utbildningsmaterial om samer upprättas
11. Samiska kulturen stärks och utvecklas
 • Arbeta för att stärka samernas självbestämmande inom kultursektorn  – alla frågor om samisk kultur överförs till Sametinget
 • Arbeta för att stärka och utveckla institutioner, sameföreningar och organsiationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå
 • Arbeta för ökat rättsskydd av våra traditionella duodjiformer och mönster
 • Arbeta för att stärka samisk idrott och uppnå fast finansiering för den
 • Arbeta för repatriering av samiska kvarlevor
 • Arbeta för arbetsstipendier för konstnärer, filmare, författare och andra kulturarbetare
12. Översyn och förstärkning av Sametingets förvaltningsorganisation och politiska organisation
 • Tydliggöra Sametingets roll som myndighet i förhållande till Sametinget som folkvalt organ
 • Översyn och förstärkning av Sametingets politiska organisation och dess förvaltningsorganisation
 • Arbeta för utökat förvaltningsanslag, kulturanslag, språkanslag och anslag för främjande av rennäring
13. Jämställdhet
 • Arbeta för utökade insatser för jämställdhet inom det samiska samhället
 • Arbeta för minskad strukturell rasism inom rättsverkande myndigheter
 • Arbeta för utökade insatser mot olaga hot, hets mot folkgrupp
14. Politiska handlingsprogram och strategier

Samtliga politiska handlingsprogram, strategier och policys skall revideras under mandatperioden.