Vårändringsbudgeten 2018

Publicerad 16 april 2018

Regeringens förslag till Riksdagen om  vårändringsbudget för 2018 innehåller två positiv nyheter sett ur samiskt perspektiv.

Inledningsvis förslår regeringen att riksdagen beslutar att Sametinget får  även använda de 4 miljoner kronor som budgeterats för arbetet med konsultationsordningen  till samiska organisationer för deltagande i konsultationer i syfte att stärka samiskt inflytande och delaktighet.

Den andra positiva nyheten är att regeringen föreslår riksdagen att besluta att Sameskolstyrlensen får ett tillskott på 15 miljoner kr för budgetåret 2018 för att täcka minskade intäkter på grund av lägre elevantal vid sameskolorna och för förväntade ökade personal- och lokalkostnader sameskolorna. Regeringen anger att ytterligare medel behöver tillföras anslaget för SAMS för att undvika negativa konsekvenser för elever i verksamheten, och för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.