Sámi Duodjis – Sameslöjdsstiftelsens framtid?

Sámi Duodji – Sameslöjdstiftlsen bildades 1993 och har snart varit verksam i 30 år.
Under tiden har verksamheten kommit att utvecklas och i början av 2000-talet gjordes en genomlysning av stiftelsens verksamhet och organisationen förändrades efter slöjdarnas önskemål. Under senare åren har stiftelsen dragits med svårigheter och svårt att finna sin roll. Tillsynsmyndighet för stiftelser är Länsstyrelsen, som har ett strikt ansvar för särskilt insamlingsstiftelser. Länsstyrelsen genomför nu på grund av information som framkommit en genomlysning av stiftelsens verksamhet.

Statliga utredning

Tanken om bildandet av en stiftelse tog sin början i en statlig utredning där man identifierat behovet att stödja och utveckla den samiska slöjden samman med förslag om att staten skulle tillskjuta ett grundkapital för verksamheten. Med utredningen i ryggen och förslag om finansiering bildade SSR och Same Ätnam Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. När så utredningens förslag bereddes i regeringskansliet förkastades förslaget om ett grundkapital och regeringen beslutade i stället att anslå årliga medel för ändamålet.Genom att slöjd- och hantverksfrågorna överflyttades till Kulturdepartementet sågs inte längre slöjd- och hantverk som en näringsfråga och prioriterades inte i de EU-program som senare inrättades, vilket fick till följd att stiftelsen inte gavs möjlighet att genom EU-finansiering kunde arbeta med näringsfrågor kopplade till den samiska slöjden.

Under mitten av 2000-talet ansökte stiftelsen om att få tilldelas ett insamlingskonto ett s k 90-konto, detta innebär att stiftelsen också står under kontroll under stiftelsen för insamlingskontroll.

Stiftelsens styrelse

Till stiftelsens styrelse utser stiftelsebildarna en ledamot vardera, dessa utgör i sin tur valberedning och ska enligt stiftelsens stadgar välja in andra ledamöter, dock ska majoriteten i styrelsen utgöras av samiska slöjdare.Stiftelsens styrs av en stiftelseurkund och stadgar i vilken stiftelsens ändamål och uppdrag anges som bl a är att arbeta med marknadsföring, forskning och utveckling av duodji.

Genom Sametingets tillkomst 1993 överfördes de tidigare medlen 2 MKR, från att tidigare tilldelats av Kulturdepartementet,  till Sametinget att fördelas till slöjd- och hantverksområdet. Även Nämnden för Hemslöjdsfrågor tilldelade 1,6 MKR för rikskonsulentverksamhet som drivs av stiftelsen. Med nuvarande finansieringen följer också ett redovisningsansvar till Sametinget, Nämnden För Hemslöjdsfrågor och Länsstyrelsen. 

Under stiftelsens gångna verksamhetsår har medel från EU:s program bidragit till att utveckla stiftelsens verksamhet. EU-program kräver egen medfinansiering, vilket visade sig var svårt att ombesörja då många nationella medfinansiärer hade svårt att se sameslöjden som en näringsgren. På grund av detta fördes då samtal med Sametingets kulturnämnd att stiftelsen gavs möjlighet att årligen avsätta en del av beviljade medel för egen medfinansiering i EU-projekt. År 2009 fanns 1 MKR i stiftelsens ägo att användas för ändamålet. Därefter har stiftelsens ekonomi mer eller mindre dränerats. Många slöjdare uttrycker i dag en misstro mot stiftelsen på grund av avsaknad av transparens och inflytande i verksamheten.

Det här vill Sámiid Riikkabellodat

Sámiid Riikábellodat anser att det i det nu uppkomna läget är angeläget att stiftelsebildarna, RO Same Ätnam, Svenska Samernas Riksförbund tillsammans med stiftelsens styrelse tar sig samman och för en konstruktiv gemensam dialog för att lösa den uppkomna situationen och stakar ut en tydlig framtid för Sámi Duodji – Sameslöjdstiftelsen som branschorganisation med ansvar för näringsfrågor.

Sámiid Riikábellodat anser att Sametinget ska arbeta för att duodji som näringsverksamhet flyttas tillbaka till Näringsdepartementet och att ett anslag till duodji inrättas för att möjliggöra en utveckling av duodji som näringsgren.

Sámiid Riikábellodat anser att Sametingets Kulturnämnd även fortsättningsvis ska ansvara för duodji som kulturarv.

Nu förväntar sig Sámiid Riikábellodat krafttag av stiftelsebildarna och styrelsen för en transparent redovisning av hur tidigare medel använts och även hur tidigare upparbetade medel för medfinansiering till projekt använts samt resultatet av Länsstyrelsens tillsynsrapport.

Det är av stor vikt att alla berörda tar ansvar för att bringa ordning i slöjdfrågorna så att duodji stärks och utvecklas som en viktig näring i det samiska samhället.

Lars-Anders Baer         Annelie Päiviö          Ingrid Inga