Samisk kultur och kulturarv av Ingrid Inga

För Sámiid Riikkabellodat är det levande och långvariga bruket av naturen, land och vatten för renskötsel, jakt, fiske och duodji grundstenen för innehållet i samisk kultur och kulturarv. Samiska språket och våra traditioner är också viktiga bärare av vår kultur och identitet.

Det samiska levnadssättet och livsvillkoren har format och formar än idag våra kulturuttryck som jojk, litteratur, duodji, konst, konsthantverk, dans, teater, film, samiska mattraditioner, barnuppfostran och vår andlighet. Det är genom de olika kulturuttrycken som våra livsvillkor, tankar, känslor och iakttagelser uttrycks på.  Att omvärlden också uppmärksammat rikedomen och den höga konstnärliga kvalitén i den samiska kulturen och konsten är idag en stort erkännande av de samiska kulturarbetarna, konstnärerna, artisterna, författarna.

För Sámiid Riikkabellodat är självklart att alla delar av det samiska kulturlivet kan utvecklas och stärkas. Att vi har samiska författare som skriver fack-och skönlitteratur betyder att vi får ökad tillgång till litteratur skriven på samiska språket för både barn, unga och vuxna. Lika viktigt att nyskriven samisk bokutgivning ökar och att det finns en samisk förlagsverksamhet. För Sámiid Riikkabellodat är den allra viktigaste insatsen för att samiska samhället har tillgång till samisk litteratur är att samiska författar- och litteraturcentrum har stabil offentlig grundfinansiering så att samiska skribenter och författare kan få det stöd och rådgivning de behöver. Minst lika viktigt är att sameskolorna får ett skolbibliotek som tillgängliggör samisk litteratur för barn.

Lika naturligt är det att vi samer har en teater som bygger på samisk berättartradition, jojken, samiska språket, vår historia och vår nutid.  Sámiid Riikkabellodat kommer att arbeta för att Giron Sámi Teahter får status som nationalscen med en stark nationell finansiering. 

Samisk film har genom filmen Sameblod producerad av Amanda Kernell öppna ötgonen för den samiska filmens möjligheter att nå ut till en större publik med vår historia, vår kultur och vårt levnadssätt och livsvillkor utifrån vårt eget perspektiv.  Sámiid Riikkabellodat kommer därför arbeta för att stärka samisk filmproduktion genom att stötta kreativa samiska filmare och filmproduktion. Vi kommer också arbeta för att Internationella samiska filminstitutet kan bli huvudfinansiär av samisk spelfilm i framtiden.

En viktig del av den samiska kulturen är samiska mattraditioner. Det samiska köket uppmärksammas alltmer av omvärlden då den bygger på rena och unika råvaror som renkött, fisk, bär, örter. Nyfikenheten på det samiska köket ökar och därför kommer Sámiid Riikkabellodat arbeta för att Sametinget tydligare arbetar och utvecklar samisk mattraditioner och det moderna samiska köket.

Den samiska idrottsrörelsen är en viktig del av den samiska kulturen. Samiska idrottsarrangemang som sameföreningarna är med och anordnar är betydelsefulla mötesplatser för både samiska barn, unga och vuxna. Att idrott också främjar hälsa och välmående får inte glömmas. I likhet med all annan urfolksidrott har samisk idrott egna idrottsgrenar som gör samisk idrott får en ytterligare spännande dimension som vi i Sámiid Riikkabellodat vill värna om. Idrottsarrangemang som Same-SM både vinter och sommartid, Arctic Wintergames och fotbollsorganisationen Conifa är viktiga idrottsarenor.

De samiska konstnärerna och artisterna uppmärksammas alltmer på både nationella och internationella konst- och kulturarenorna. Ett flertal av de samiska kulturarbetarna har genom sitt skapande gjort stort avtryck i vår samtid genom bl a skildringar präglade av rasforskning, kolonialism och förtryck men också för framstående konstnärlig gärning i sina verk. Sámiid Riikkabelodat kommer att fortsätta arbetet med att stärka de ekonomiska och sociala villkoren för samiska kulturarbetarna och konstnärerna.

Slutligen kommer Sámiid Riikkabellodat att arbeta för att stärka av den samiska kulturella infrastrukturen.  I dag är det sameföreningarna, organisationerna och institutionerna de verkliga genomförarna av samiska kulturaktiviteter på lokal och regional nivå. Utan sameföreningarnas och organisationernas stora ideella engagemang skulle det bli oerhört svårt att nå ut med samiska kulturarrangemang till lokalbefolkningen eftersom samisk kultur och kulturarv saknar offentligfinansierade kulturinstitutioner i likhet med det omgivande samhället. Sámiid Rikkabellodat kommer därför arbeta för att stötta sameföreningarna och organisationerna för att dessa ska kunna fortsätta arbetet med att nå den lokala och regionala nivån med olika kulturarrangemang. Sámiid Riikkabellodat kommer att fortsätta arbetet för att samiska kulturinstitutioner också ska finansieras av offentliga medel  – bl a en samisk nationalscen, samiskt arkiv, samernas bibliotek, samisk författar- och litteraturcentrum och samisk filminstitut för att därigenom stärka och utveckla samisk kultur och kulturarv för framtiden.

Vill du att samisk kultur och kulturarv ska fortsätta utvecklas och stärkas? En röst på Sámiid Riikkabellodat ger då resultat.