Duöjjie/ Vätnoe/ Duodji/ Duodje

Det har påtalats under en tid att Sápmis slöjdare, företagare samt bruksslöjdare, bör/ska/måste ha mer inflytande, stöd och påverkan när det gäller det bidrag som delas ut till verksamhet inom duodji. Detta för att både den traditionella samt nytänkanden duodjin ska kunna vara en del av den enskildes försörjning men även utvecklas och bibehållas inom familjer som bruksslöjd.

Vätnoe/duodji är en viktig del i mångas samers livsstil, levnadssätt och identitet. En del försörjer sig på den som näring eller binäring. Sámiid Riikkabellodat vill göra det möjligt för alla samer att ta del av duodji. Våra kulturarbetare, sameföreningar, samebyar och organisationer är viktiga som levande samiska kulturella mötesplatser. 

Genom att bevilja projektbidrag till sameföreningar, organisationer och samebyar kan man stärka hela duodjisamhället. Under denna mandatperiod har Sámiid Riikkabellodat genom kulturnämnden arbetat för att sameföreningar och organisationer ska kunna anordna kurser i duodji för att ge alla samer rätten till att lära sig den traditionella slöjden och områdestraditionen. Genom de olika föreningars och organisationers kursverksamhet stärker man både bruksslöjdarna samt slöjdföretagarna eftersom en del av försörjningen hos slöjdföretagare är bland annat att vara kursledare och få möjligheten att förmedla den traditionella och nytänkande samiska slöjden vidare. En viktig del i kursverksamheten är också att lära ut områdes- och familjetraditioner så att de traditionella familjemönstren inte försvinner eller används fel. Idag finns det traditionell duodji som är på väg att gå förlorad då det är få personer som besitter kunskapen. För att inte kunskapen ska gå helt förlorad krävs kursverksamhet så att lärandet kan göras i likhet med det samiska sättet = buolvvas bulvii (från generation till generation). Det är inte självklarhet idag att det finns någon i familjen som kan slöjda och lära ut genom den traditionella kunskapsöverföringen (buolvvas bulvii) inom duodjin.  Därför är kursverksamhet viktig för den traditionell kunskapsöverföring. Sámiid Riikkabellodat kommer att jobba för att stötta de duodjiföretagare som finns och att de får möjligheter och förutsättningar för att kunna stärka och utveckla sitt duodjiföretag. Bruksslöjdare och duodjiföretagare är viktiga kulturbärare i vårt samiska samhälle. 

Sámiid Riikkabellodat kommer också fortsätta arbetet med ett rättsligt skydd mot plagiat av våra traditionella duodjiformer och mönster. Ett förslag som bl a mästerduodjaran Per-Ola Utsi Porjus, lyft fram är att det skapas ett samiskt arkiv för att bevara duodjiformer, och duodjimönster. Sámiid Riikkabellodat vill att både duodji som bruksslöjd och duodji som näring ska stärkas och utvecklas genom att säkerställa att utbildning i duodji vid Samernas utbildningscentrum utökas med en 3 årskurs både i mjuk och hårdslöjd.

Áslat Simma
Johanna Njaita