Kallelse till partistämma 2021

Kallelse till digital årsstämma 2021

Tid: Söndag 30 maj 2021 kl 12,00-18,00
Digitalt: Lifesize

Anmäl dig till ponutti@gmail.com för att erhålla länk och kod till mötet

Preliminär dagordning

 1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Fastställande av procedurregler för stämman.
 6.  Fastställande av röstlängd.
 7. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning.
 8. Partistyrelsens årsredovisningar.
 9. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat- och balansräkningar.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av antalet ledamöter samt ersättare i partistyrelsen.
 14. Val av partiordförande
 15. Val av minst sex ledamöter i partistyrelsen samt ersättare för dessa.
 16. Val av revisorer och ersättare.
 17. Val av ordförande i valberedning samt minst 2 ledamöter
 18. Förslag från partistyrelsen (propositioner) och inkomna övriga förslag (motioner).
 19. Övriga frågor

Motioner ska inkommit till partistyrelsen senast den 16 maj.
Mejla motionen till samelandspartiet@gmail.com

Bures boahtin! Buorisboahtem! Burist båhtem! Buerestbåhtieme! Buerie båeteme!

/ Partistyrelsen