Ingrid Inga skriver om samisk hälsa

Det nuvarande arbetet med samers hälsosituation kan karakteriseras som spretigt och i många fall beroende av enskilda läkares, sjuksköterskors och forskares intresse om samers hälsosituation. Ojämlika levnadsvillkor för den samiska befolkningen bidrar ofta till ojämlik hälsosituation och därmed ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård. 

I jämförelse med övrig befolkning är kunskaperna om samers hälsosituation mycket bristfällig på såväl lokal, regional och på nationell nivå. Bristen på adekvat kunskap är ett stort hinder för såväl tillgängliggörandet av hälso- och sjukvård som för möjligheterna att samer får likvärdig hälso- och sjukvård som övrig befolkning. 

Den rådande kunskapsbristen om hälsosituationen hos det samiska folket, bristen på samisk språk- och kulturkompetens i hälso- och sjukvården och i det närmaste obefintlig forskning om alla samers hälsa talar för att det behövs ett centrum för samers hälsa på svenska sida i Sápmi. 

Sámiid Riikkabellodat kommer att arbeta för att ett centrum för samisk hälsa inrättas eftersom det är en av de viktigaste insatserna för att stärka och utveckla kunskap om samers hälsa och att samer får vård på lika villkor som övrig befolkning i Sverige. Med vård på lika villkor avses en vård som tar hänsyn till samisk kultur och den samiska patientens bästa, enligt EUs ramkonvention och FNs urfolksdeklaration. Sámiid Riikkabellodat anser också att särskilt fokus ska ägnas samiska barn och unga vuxna och renskötarnas hälsosituation eftersom renskötare är särskilt utsatta för både arbetsrelaterade och annan ohälsa. 

Förutom inrättandet av ett centrum för samisk hälsa kommer Sámiid Riikkabellodat arbeta för att regeringen tar fram en samlad nationell strategi för samers hälsa och att ett långsiktigt samlat forskningsprogram om samers hälsosituation påbörjas. 

Sámiid Riikkabellodat tycker det är dags att vi gemensamt tar samiska hälsofrågor på allvar.