Ulla Barruk Sunna skriver om Samisk äldreomsorg

Det finns trängande behov av snabba och kraftfulls insatser för att bygga upp en samisk äldreomsorg. Det vill partiet Sámiid Riikabellodat arbeta för.

Kommunerna ansvarar för att tillgodose sina invånares behov av jämlik äldreomsorg. Det innebär en omsorg som är anpassad för de äldre på jämbördiga villkor så att de grundläggande behoven av att kommunicera med andra, få fysisk och psykisk stimulans samt få mat som är tillagad på den egna matkulturens sätt tillgodoses. För samerna saknas detta.

När en same får behov av omvårdnad på ett särskilt boende med dygnet runt service kommer den personen till en miljö, som domineras av majoritetsbefolkningens språk, sedvänjor och referensramar. Ensamheten blir kännbar. Det finns varken personal eller boendegrannar som delar ens livserfarenhet och kan förstå vad man talar om. Talar man samiska finns ingen, eller få om man har tur, som förstår vad man säger och kan ge respons så att ett samtal uppstår. Kommunikationen hindras. De medborgerliga rättigheterna krymper. 

Samer som behöver hemtjänst hänvisas till den allmänt riktade kommunala hemtjänsten med svensktalande personal och betjänar den enskilde med tidmätta insatser för de fysiska behoven främst. Den psykologiska stimulansen är underordnad med hänvisning till bristande ekonomi i kommunen.

Samiska seniorer som fortfarande bor i eget boende och klarar sin vardag själva har i vissa kommuner tillgång till öppna träffpunkter där man kan träffa andra samer och umgås med i gemenskap, som bygger på gemensamma värderingar och erfarenheter. Aktiviteterna i träffpunkterna och deras öppettider varierar mellan kommunerna, men seniorerna bestämmer delvis själva vad de vill ägna sig åt.

En strukturerad samisk äldreomsorg, som håller över tid behövs. Den ska baseras på samisk kultur och språk med personal med samisk kompetens utöver yrkesmässig kompetens. Det finns lagstöd för att prioritera samers behov av egen äldreomsorg, särskilt boende, hemtjänst och dagliga verksamheter etableras så att samer får likvärdig omsorg, som majoritetsbefolkningen. Då behandlas samer jämställt och får tillgång till sina mänskliga rättigheter att tala sitt eget språk och vara sig själva livet ut med värdighet.

I lagen om minoriteter och minoritetsspråk ska finnas ett sanktionssystem mot kommuner som inte uppfyller sina plikter att tillgodose de nationella minoriteterna och urfolket samernas rättighet till kulturanpassad  äldreomsorg.