Uttalande från Sametingets styrelse

Den ledare som Norrbottens-Kuriren publicerade den 14 maj 2021, precis före sametingsvalet, har väckt stor ilska och upprördhet i den samiska världen. Både enskilda samer och Amnesty Sápmi har debatterat innehållet men även Sametingets styrelse känner sig föranledd att kommentera felaktigheter och anmärkningsvärda uttalanden från Norrbottens-Kurirens ledarskribent Daniel Persson.

Att en ledarskribent för en tidning som säger sig vara oberoende moderat sänker sig till en så låg och provokativ nivå, är nästan omöjligt att kommentera. Vad är ens syftet med att skriva en sådan ledare? Och att dessutom försöka rentvå sig i ledare nummer två publicerad den 22 maj. I den andra ledaren menar Persson att ledaren ”olyckligt tolkats som ett kategoriskt angrepp mot samer och renägare”. Tyvärr gör den andra ledaren inte saken bättre. Det finns många aspekter på markanvändningen i norr som inte nämns överhuvudtaget och som inte har med renskötare att göra. Exempelvis miljöförstöring, storskalig turism och gruvbrytning. Markanvändningen sitter inte i händerna ”på ett fåtal, resursstarka personers godtycke”, med andra ord några renskötare i en viss sameby. Det är en problematik som är mycket större än så!

Men det som gör mest ont är nog att Daniel Persson faktiskt kallade samebyarna för ”en invasiv art”. En invasiv art är en art som introducerats till ett område utanför sitt ursprungliga utbredningsområde – medan vi samer i högsta grad hör hemma på våra traditionella marker och inte har något annat land som vi kallar vårt hem. Vi har inte kommit särskilt långt från 30-talets nazistiska och rasistiska tankegångar, som dessutom påverkade människor även i våra trakter på den tiden. Ett mycket olämpligt och illavarslande uttalande som bara spär på den rasism som många renskötande samer får uppleva idag. Ett gammalt spöke som visar sig på nytt.

Att bygga upp en argumentation kring ”vi” och ”de andra” är ansvarslöst och farligt. Det gör samebymedlemmar till ett mindervärdigt, ansiktslöst kollektiv som man kan exkludera från inflytande i samhället, samtidigt som det skapar narcissistiska föreställningar om ett ”vi” hos majoritetssamhället. Det går nämligen inte att komma undan, som Daniel Persson försöker göra i sin iver att rentvå sig i ledare nummer två, med att samebyn är en konstruktion, inte en människa. Samebyarna har medlemmar som är människor, dessutom människor tillhörande en koloniserad etnisk minoritet. Och de regler och lagar som samhället bygger på är alltid skrivna av majoriteten, även den rennäringslag som vi har idag. För medlemskap i samebyn krävs enligt rennäringslagen renskötselrätt. En sameby är en egen associationsform som regleras av rennäringslagen när det gäller stämma, styrelse, revisorer och ekonomi. Det är helt felaktigt att säga att samebyn är ett slags ”ekonomisk förening” eftersom samebyn inte regleras av lagen om ekonomiska föreningar.

Daniel Persson avslutar ledaren den 22 maj med: ”När ledarsidan kritiserar samebyar är det tänkt som just det, kritik av en organisations- och förvaltningsmodell. Det är inte avsett som kritik mot vare sig samer eller renägare i stort – eller mot att samer har rättigheter. Det är en väldigt viktig skillnad.” Är det verkligen det? Om vi kritiserar Norrbottens-Kuriren för att ha släppt igenom en så rasistisk ledare – är det då inte en kritik just av ledarskribenten Daniel Persson? De enda rättigheter samer har idag är de rättigheter som är kopplade till samers rätt att bedriva en urgammal näring, en gång ansedd som den enda näring som var nationalekonomiskt lönsam i Norrlands inland, nämligen renskötsel.  

Att med en retorik som är vilseledande, felaktig och fylld med sakfel, hetsa lokal­befolkningen mot en redan utsatt liten grupp, är ingenting annat än ett sorgligt exempel på hur illa det kan gå när ett samhälle inte gör upp med sin rasistiska och koloniala historia, utan bara sopar den under mattan. Det är verkligen dags för en sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket. Kanske kan detta bota den historielöshet och aningslöshet som många människor (även samer och ledarskribenter) tycks lida av.

Sametingets styrelse

Per-Olof Nutti
Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom

Anders Kråik
Matti Blind Berg
Jan Rannerud