Samerna glöms återigen bort när utveckling i norr diskuteras

Vi har i dagarna nåtts av besked om att Jokkmokks marknad 2022, med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 med kort varsel omplaneras till att genomföras digitalt. Jokkmokks marknad har kommit att bli ett slags samepolitiskt Almedalen och det har varit en bra samlingsplats att locka bl.a ministrar till.

Uppenbarligen har nu även Region Norrbotten anammat detta och arrangemanget, Jokkmokk Arctic Talks 2022 planeras att hållas den 3/2. Om Arctic Talks kommer att genomföras är dock oklart.

Tyvärr har Region Norrbotten som så många före dom, verkligen gjort en snedspark och exkluderat samerna från sitt arrangemang genom att inte ha någon form av samisk representation i den diskussionspanel som skall prata om utvecklingsfrågor i Norrbotten. Det finns ingen brist på möjliga paneldeltagare från samiskt håll. Sametinget, SSR, lokala Samernas väl eller enskilda samiska politiska profiler från Norrbotten som Henrik Blind och Isak Utsi, hade säkerligen gärna deltagit i ett sådant samtal.

I programmet står det “Jokkmokk Arctic Talks fortsätter att sätta viktiga utvecklingsfrågor för Norrbotten på den nationella agendan och sprida kunskap om länets förutsättningar och utmaningar.”

Panelens sammansättning visar tydligt att samernas syn på länets förutsättningar och utmaningar är av ringa intresse och betydelse.

Arctic talks modereras av:
Karin Hübinette,

Panelen består av:
Eva Nordmark (s), arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Peter Fellman, chefredaktör för Dagens Industri
Olof Hernell, Chief Digital Officer, H2 Green Steel
Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet
Ylva Löwenborg, ordförande Samforma
Claes Nordmark (s), kommunalråd i Bodens kommun och ordförande i Norrbottens kommuner
Peter Larsson, Regeringens särskilda samordnare för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

Konsultationsordningen och Kanadas ekonomiska kompensation till urfolken

Förra veckan behandlades frågan om en Konsultationsordning i Konstitutionsutskottet och man kan dra slutsatsen att det nu finns en Riksdagsmajoritet som är för att denna skall antas. Konsultationsordning har som syfte att säkerställa att samerna konsulteras i frågor som berör oss.

En annan viktig världshändelse värd att nämna är att Kanada håller på att med en process för att kompensera sina urfolk för de skador man åsamkat dom genom åren. En enorm summa kommer nu att följa med i denna process, som ett erkännande för de fel som begåtts.

Samtidigt pratar man i Norrbotten i termerna “Vad händer med maktbalansen i Sverige när framtidens stora investerare riktar blicken mot landsbygden i norr istället för i storstäderna i söder?”

Att man uttrycker sig så gör det tydligt att man fortsätter att se på Sápmi som en råvaruresurs och nonchalerar det faktum att Högsta domstolen uttalat att de rättigheter som bl.a. ILO 169 och urfolksdeklarationen ger samerna, gäller oavsett om Sverige implementerat dessa i sin lagstiftning eller inte. Dessa internationella rättsprinciper har enligt Högsta domstolen nu blivit internationell standard.

Man kan ställa sig frågan, om Region Norrbotten lever i en egen värld där de glömt att de område där man verkar är i mitt i hjärtat av Sápmi. 

Jag fortsätter citera programmet, “Nyindustrialiseringen fortgår i norr och påverkar i stort sett alla politikområden”.
Respekten för samernas rättigheter, vår rätt att kunna leva och utveckla vår kultur med hållbara näringar saknas totalt och här visar region Norrbotten att man är ytterligare en i ledet som inte bryr sig. Ett samiskt perspektiv i samtalet vore en självklarhet vid ett event kallat Arctic Talks, arrangerat av Region Norrbotten under Jokkmokks marknad. Något annat kan inte uppfattas som rent medvetet förbiseende av arrangören. 

Jag hoppas att Region Norrbotten tar till sig av kritiken och att man ser över panelens sammansättning. Att pudla sent är bättre än att inte alls korrigera sitt misstag.

/Paulus Kuoljok, tillförordnad partiordförande

Länk till programmet för Arctic Talks: https://www.norrbotten.se/arctictalks

www.samelandspartiet.se