Samiskt arkiv – behövs det?

Med anledning av uttalanden i Sameradion av kulturministern Jeanette Gustafsdotter och av Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson om Amnesty Sápmis krav om att Sametingets borde få ansvar för bilder på samer som finns i rasbiologiska institutets arkiv vid Uppsala universitet vill Sámiid Riikkabellodat därför förtydliga vår mening i denna fråga.

Statlig förvaltningsmyndighet för samisk kultur

Till att börja med vill vi påminna om att Sametinget är i dag förvaltningsmyndighet för samiska kultur enligt Sametingslagen vilket också förtydligas i förordningen med instruktion för Sametingets förvaltningsmyndighet.

Kulturarvspropositionen 2016/17:116

Frågan om samiskt arkiv har behandlats av regeringen i olika sammanhang. Senast frågan om samisk arkiv behandlades av regering var i Kulturarvspropositionen 2016/17:116 i vilken regeringen redovisar att det idag inte finns någon statlig myndighet med ansvar för ett samiskt arkiv. Regeringen förtydligar att varken Institutet för språk och folkminne eller Sametinget har något uppdrag att samla in, bevara eller vetenskapligt bearbeta samiskt arkivmaterial. Regeringen föreslog därför att Sametinget och Institutet för språk och folkminne får i uppdrag att – efter samråd med samiska organisationer – se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken och om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret.

I dag finns samiskt arkivmaterial på flera arkivinstitutioner utanför samiskt kärnområde som av det samiska samhället upplevs som problematiskt. Arkivmaterial om samiskt språk, namn, traditioner, vardagsliv mm finns bl a i Nordiska museet i Stockholm, Isof i Uppsala och Umeå, Uppsala universitet, Umeå universitet, Kungliga Biblioteket, Riksarkivet och på ett flertal museer.

Sametingets och Institutet för språk och folkminnes – rapport ”Ansvar för samiskt kulturarv” juni 2019

I rapporten som Sametinget (styrelsen) och Institutet för språk och folkminnen (Isof) överlämnade till regeringen 2019 redovisas en oenig uppfattning. Trots att det samiska civilsamhället framfört samstämmigt att Sametinget, som företrädare för det samiska folket bör ha det samlade förvaltningsansvaret för samiska arkivsamlingar och trots att Sametinget föreslår att regeringen ger Sametinget i uppgift att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta kulturarv ansåg ISOF att nuvarande arkivansvar måste upprätthållas för att möjliggöra ett långsiktigt och ansvarsfullt bevarande och tillgängliggörande av viktiga delar av vårt kulturarv.

Sametinget redovisar också i rapporten att avsaknaden av en ansvarig myndighet för samiskt arkivmaterial är ett grundläggande problem för det samiska kulturarvet. Sametinget vill därför som företrädare för urfolket samerna stärka förvaltningen av det samiska kulturarvet och att en arkivorganisation med ett övergripande ansvar för samiskt arkivmaterial inrättas. Sametinget menar att insamlandet av samiskt kulturarv och traditionell kunskap ska ske utifrån ett samisk kulturell kompetens. Samisk expertis behövs för att arkivmaterialet ska kunna användas på rätt sätt i rätt kontext. En samisk förvaltning av det egna kulturarvet och en etablering av ett samiskt arkiv i Sverige skulle ge möjligheter till utveckling även av det samiska civilsamhället.

Passivt Kulturdepartement

Trots att Sametinget är statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för samisk kultur och trots att Sametinget tydliggjort i rapporten ”Ansvar för samiskt kulturarv” att Sametinget är beredd att ta nationellt förvaltningsansvar för både det samiska kulturarvet och för ett samiskt arkiv lyser Kulturdepartementet beslut i denna fråga fortfarande med sin frånvaro. Fortfarande, 25 år efter inrättandet av Sametinget, har myndigheten Sametinget inte det fulla ansvaret för frågor som rör samisk kultur, kulturarv inkl samiskt arkiv  och kulturmiljö trots att det samiska folket har erkänts som folk i Sverige och som urfolk med rätt till självbestämmande.

Sámiid Riikkabellodat noterar att det fortfarande frodas en strukturellt diskriminerande syn på samernas förmåga att själva ta ansvar för samisk kultur, kulturarv och kulturmiljö trots att bl a Urfolksdeklarationen som Sverige antagit stadgar att urfolk har rätt att förfoga över bl a sin kultur, kulturarv i artikel 11, 12, 13 och 31.

Sámiid Riikkabellodat uppmanar därför kulturministern att gå från ord till handling genom att besluta om att Sametinget som förvaltningsmyndighet får nationell och reellt ansvar för samiskt kultur, kulturarv, samisk kulturmiljö och för inrättandet av ett samiskt arkiv.

Slutligen ställer sig Sámiid Riikkabellodat frågan vad är det för forskning som kulturministern menar med hänvisning till de aktuella bilderna från rasbiologiska institutets arkiv? Pågår det fortfarande rasbiologisk forskning om samer? Vi förväntar oss ett uttömmande svar snarast från kulturministern i denna fråga?

Ingrid Inga
070 55 42 999

www.samelandspartiet.se