Turbulensen i Sametinget

Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson försöker sätta kanslichefen Fredrik Österling på plats genom ”korrigeringssamtal”

Sametinget historia sedan 1993 har varit kantad av större och mindre konflikter mellan Sametingets politiska ledning och myndighetsledningen. Sedan i början av 2000-talet då Sametinget omorganiserades, gjorde man en skiljelinje mellan myndighetens ledning av kansliet och Sametingets politiska verksamhet. Trots detta har över tid funnits tendenser att Sametingets politiska sfär intervenerat i Sametingets myndighetsutövning, vilket skapar problem både för enskilda tjänstemän och framför allt för kanslichefen.

Politisk inblandning i rena myndighetsärenden – en fråga om rättssäkerhet.

Detta blev väldigt tydligt under den tidigare mandatperioden som leddes av JoF med Håkan Jonsson som styrelseordförande.  Styrelsen tog t.ex över beredningen vissa enskilda renmärkesärenden och även i en fråga om en vägbom  i Västerbotten som en ledamot närstående Håkan Jonsson hade problem med. Eftersom Sametinget är sektorsmyndighet för rennäringen var många samebyar och även Samernas Riksförbund kritiska till att Sametingets styrelse och styrelseordförande  började lägga sig i rena myndighetsärenden och menade att det hotade både rättssäkerheten och förtroendet för myndigheten.

Auktoritära drag

Det är väl känt, även i hans eget parti att Håkan Jonsson har vissa auktoritära drag och ifrågasätts han internt eller som i detta fall av kanslichefen kan det bli problem. Nu råkar det dessutom vara en ny kanslichef som tillträdde nästan samtidigt som Jonsson tillträdde som styrelseordförande. Det auktoritära dragen framträdde tydligt när han kommenterade mötet med kanslichefen måndagen den 30 maj 2022 till SR Sameradion där Håkan Jonsson framhöll att  mötet med kanslichefen kunde ses som ett  ”korregeringssamtal”  för att diskutera hur kansliets arbetet kan förbättras mot bakgrund av att   problemen  inte bara ”poppat”,  utan att också att de växt över  en längre tid. Här kan man verkligen tala om ett ”understatment” när det är känt att han själv och styrelsen blivit polisanmälda.

Mea Cupla[1]

Beträffar själva sakfrågan om huruvida styrelseordförande Håkan Jonsson och styrelsen överträtts sina befogenheter är en sak för sig. Tilltaget att tillsätta en ”politisk sakkunnig” är i och för sig inte speciellt märkligt, men hur styrelsen och styrelseordföranden har gått till väga är ingen nyhet utan har länge ifrågasatts av oppositionen, vilka menar att styrelsen med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen rundat och kört över Sametingets högsta beslutande organ Sametinget plenum. Huruvida det är ett medveten uppläggs att köra över plenum eller en handhavande orsak eller rent av en klantighet är en öppen fråga. Formellt sett är Sametingets styrelse myndigheten och kan teoretiskt göra vilka dumheter som helst så länge majoriteten i plenum lägger sig platt, ett men är kanske på plats att tillägga, så länge man håller sig till regelverket och så länge inte åklagar ämbetet eller riksrevisorn griper in. 

Håkan Jonsson sista strid ?

Relationen mellan styrelseordförande och kanslichefen är sannolikt bottenfrusen och möjligheten att den går att reparera beror dels i slutändan hur styrelseordförande Håkan Jonsson agerar, dels huruvida det övriga styrelseledamöter i Sametingets styrelse har fortsatt förtroende Håkan Jonsson som styrelseordförande, dels hur oppositionen reagerar och agerar. Frågan är om styrelseordförande reder ut konflikten genom att ”korrigera” kanslichefens sätta att arbeta återstår att se.

Det värsta scenariot är att kanslichefen får nog och avgår och mot bakgrund av att det varit väldigt svårt att rekrytera en kanslichef tidigare kommer kansliet hamna i en synnerligen allvarlig situation utan kanslichef. Politikerna i Sametinget är dock utbytbara och det finns minst 31 ledamöter som man skulle kunna välja emellan.

Ett ovanligt plenum

Denna veckas Sametingsplenum i Luleå kommer nog för somliga kännas som att slungas tillbaka till de Sametingets första år. Det är nu är det väl bara Håkan Jonsson och Stefan Mikaelsson av ledamöterna som minns Sametingets första turbulenta år under 1990-talet.

Man kan lugnt säga att tärningen är kastad, men frågan är vem som kastad den och i så fall varför och slutligen vad blir konsekvensen? Sametinget plenum i Luleå kanske klarlägger det hela och då får vi se om spelet är över för Styrelseordförande Håkan Jonsson eller att kanslichefen Fredrik Österling lessnar och tackar för sig, vilket kanske var Håkan Jonsson avsikt.

www.samelandspartiet.se