Ordföranden har ordet

Manne hevvi gaaje avojne åvtehkem sjidtim, jih aaj evvre gijhteles  åadtjoem  dejtie maah Saemierijhke krirresne jienestamme…