Ordföranden har ordet

Manne hevvi gaaje avojne åvtehkem sjidtim, jih aaj evvre gijhteles  åadtjoem  dejtie maah Saemierijhke krirresne jienestamme åvtesne barkedh.

Mov lavenjasse lea stievoem ektiedidh, jih baaje dejte mah aaj veeljeme sjidtin tjåankanidh jih jåarkedh politikh-barkoem mah Saemirihkekrirrie aerebistie utni.. Stievroesne baare vaejkele almetjh jih stoerre maahtoem utnebe ektine.

Im maehtieh  joe daelie jiehtedh guktie edtjebe barkedh, manne tjoerem voeste stievrojne raeriestidh dam bijre. , mijjieh tjoerebe ektine raeriestidh gusnie aalkebe jih mejnie jih guktie vijrebasse barkedh ovmessie amthside. Vientem luste edtja sjidtedh

Mov vajmosne lea bovhtsh, jih gaajkh amhtside dej bijre, guktie åadtjoe, gåatome , ales, gåatome laanth, bovhth riekta leh rööjnesjäjjah utnieh.  

Gielem lea munnjan vihkeles aaj, manne jijtje tjabredh gielem bååstede vaeldedh. Sijthem evtjedh jeahtjah saemieh dam darjoedh, Saemiedigkie åtna stoerre dietem jih  åvtsne vadsedh

Mijjieh daelie tjoeperdimmie tijjesne jieleminie, dåaroe lihke Sveerjen laante, Ukrainesne jih daesnie Sveerjen reeremasse gåeretalledh orre båatsoejieleme laake, gåhtjoe Renmarkskommitten. Jih gie daajra maab daestie båata, mijjieh tjoeperdeminie. Mijjieh Saemiehrijhkekrirresne edtjebe tjuerpieslaakan tjabredh jih tsevtsedh dam gåeretallemen illedahkem.

Bovtside jielemem leah gaajkene lahkeste aajhteme, gåatome laanth daaseminie jih unnidamme, skoekem lea tjoepeme, odjuvriede doelvieh jih buvvieh fierten biejjide, jnv.

Båatsoejielijh fuehpsne daan gijre-giesie tijjesne beetnegh dienjesjidh, guktie edtjieh bearkanidh gaajkh mah duvrekåbpoe sjidteme, klimate, jih kriise-gavtan, gåessie daerpies orreme raeffesne naan tijjeh årrodh.

Mijjieh daarbsjibie jeenebh jijtse-nänoestimmie, jijtjh båatsoe-jielemisnie jih gåatoemlaanh bijjelen, ibie mijjieh tjoerebe vielebe een vijhte procenth ovdjuvride dassedh!  Maaksoeh misse gaajhkide mijjieh dassedh! Jeeneb/orre båatsoe-jieleme beetnehviertieh daarpsjibie, dagkeres goh dah jeahtja ”gröna näringar” utnieh!

Gaajhkh saemieh mah sijhtieh jijtje saemiengiele evtedidh daam tjoerieh åatjoedh, vielebe beetnevierhtieh disse.

Guktie govlede mijjieh vijrebasse gämpodh, jih manne dam vaajnoedem!

Buerie heelsegh Marianneste

Jag är väldigt glad och tacksam för att ha blivit vald till ordförande, men också tacksam för att jag fått förtroende att företräda Samelandspartiets väljare.

Min uppgift blir att samla styrelsen och tillsammans ska vi fortsätta föra den politik som partiet har. I styrelsen finns kunniga och kompetenta samlade, så det här ska bli så kul.

I mitt hjärta finns renen, och alla frågor utgår från renen, bete, betesro, betesland, och renens rätt till liv och att få omsorg från renskötarna.

Språket är viktigt för mig. Jag strävar själv med att ta tillbaka samiskan och jag vill uppmuntra andra samer till att utveckla sitt språk. Här har Sametinget ett stort ansvar att gå före, skapa möjligheter och förutsättningar.

Det är en orolig tid vi lever i, med krig i Ukraina, nära Sverige, och här i Sverige utreder regeringen en ny lagstiftning för renskötsel, Renmarkskommittén. Vi vet inte vad som kommer ut av den utredningen och det oroar förstås men vi representanter från Samelandspartiet kommer göra allt i vår makt för att påverka arbetet och utfallet i utredningen.
Rennäringen är hotad från flera håll, betesland förloras, skogen huggs bort, rovdjursförlusterna är höga, osv.

Så här i vår-sommartid har renskötarna bråttom, vi stressar med att tjäna pengar för att klara alla fördyringar p.g.a klimat och kris, när vi egentligen skulle behöva tid för återhämtning.

Vi behöver mer självbestämmande för samebyarna över beteslanden, vi ska inte förlora mer än fem procent till rovdjur och vi ska ersättas fullt ut för det vi förlorar. Det måste också läggas till fler/nya driftsstöd liknande övriga gröna näringar.

Sametinget måste ges självbestämmande och större budget över språk och kultur. Alla samer som vill utveckla och revitalisera sitt språk måste ges möjlighet till det. För detta behövs mer medel.

Med andra ord så fortsätter kampen och jag är ivrig att komma igång!

Bästa hälsningar Marianne