Kommentar kring Sametingets styrelses agerande i kanslichefsfrågan

Genom att granska de dokument som vi tagit del av  konstaterar vi följande: Bakgrunden till varför…