Kommentar kring Sametingets styrelses agerande i kanslichefsfrågan

Genom att granska de dokument som vi tagit del av  konstaterar vi följande:

Bakgrunden till varför det uppstått en konflikt med kanslichefen är utifrån vad vi kan bedöma att kanslichefen inte accepterar Håkan Jonsson (Styrlelsens)med fleras arbetssätt med att gena i kurvorna. 

Att gena i kurvorna innebär i detta fall att Sametingets styrelse utan skrupler fattar beslut i oberedda ärenden som man kastar upp på dagordningen med kort varsel. Man bryr sig heller inte om de tillfällen då kansliet redogjort för avvikande meningar utan fattar beslut helt enligt eget tyckande.

Kanslichefen har i dessa fall sagt ifrån mot styrelsen, precis som han ska göra i sin roll och han har även stoppat löneutbetalningar till den så kallat politiskt sakkunnige då detta tillsättningen av denne var föremål för granskning av förvaltningsrätten.

Sametingets styrelse, eller kanske främst den auktoritära styrelseordföranden Håkan Jonsson, förväntar sig en kansliledning som går fot och rättar sig efter styrelsens alla nycker. Det är anmärkningsvärt att inte styrelsen uppskattar att man har ett stöd vid sin sida som hjälper styrelsen att hålla sig inom ramarna för vad man kan och bör göra enligt de lagar och regelverk som styr oss.

Oansvarigt agerande

Att mindre än ett år efter kanslichefen rekryterats, gå in i en process som mycket väl kan leda till att kansliet står utan ledning är anmärkningsvärt och synnerligen oansvarigt. Vuovdega medverkade i den förra styrelsens rekryteringsprocess, en process som pågick långt över ett år och som man nu med berått mod är beredd att återupprepa om man lyckas få kanslichefen avskedad.
Tror Håkan Jonsson att han med de krav som han ställt på kanslichefen skapat en positiv bild för kommande sökande till tjänsten? Det är tämligen säkert på att rekryteringsunderlaget kommer att vara tunt.

Nedan kan ni läsa några av de åtgärder som gjorts mot kanslichefen.

  • Kanslichefen ska redogöra eventuell bisyssla till styrelsen för bedömning. (kanslichefen är en uppskattad kompositör och naturligtvis har han själv koll på hur han ska hantera detta för att det inte ska inskränka på hans uppdrag som Kanslichef. Enligt uppgift som jag inte sett i skrift har han nu blivit förbjuden att ha detta som bisyssla)
  • Styrelseordföranden får i uppdrag att förhandla och besluta om kanslichefens semesters utplacering i
    tid. (Kanslichefen har precis som alla andra anställda rätt att ha en sammanhängande semester och med det viktiga uppdrag denna innehar så får man förutsätta att han själv planerar ut sin ledighet utifrån sina arbetsuppgifter. Alla vet dessutom redan att ledighet måste tas med sin chef. Att hantera det som styrelseordföranden här har gjort tyder på att man är ute efter att skapa en otrygg arbetssituation för honom.)
  • I kanslichefsrapporterna ska det framgå var kanslichefen befunnit sig varje dag. När kanslichefen inte
    befunnit sig på någon av kansliortema ska det framgå uppdrag samt vem/vilka som träffades och vad
    som diskuterades. (Detta tydliggör ytterligare att styrelseordföranden är ute efter att kontrollera Kanslichefen på ett sätt som aldrig skulle accepteras av någon facklig organisation.)
  • Kanslichefen får inte längre representera Sametingets myndighet. Håkan Jonsson har övertagit denna roll.

Konsekvenser för Sametingets kansli och folkvalda organ

Om Sametingets kanslichef skulle vara tvungen att lämna sitt förordnande så kommer detta otvivelaktigt vara dyrt och leda till stora ekonomiska konsekvenser både för Sametingets kansli och för det folkvalda organet. Kanslichefen har ett chefsförordnande med ett flertal år kvar på sitt avtal.

Under en övergångstid som vi av erfarenhet vet ofta blir lång, kommer även någon av avdelningscheferna att överta kanslichefens roll. Det är dock osäkert om någon av dom alls kommer vilja axla den rollen med tanke på det arbetssätt man tvingas utsättas för från Sametingets styrelse. Om det ändå skulle bli så att någon avdelningschef tar på sig uppdraget tillfälligt innebär det att den avdelningens arbete under en tid blir lidande.

Det vore en katastrof om Sametingets styrelsens agerande leder till en personalflykt där personal väljer att lämna sina arbeten.
Sametinget har inte råd att förlora viktiga nyckelkompetenser och i vårt samiska samhälle är det en utmaning att hitta personal som både kan snabbt kan komma in i myndighetsrollen och samtidigt har samisk språk- och kulturkompetens.

Vi är redo att ta över ansvaret

För att undvika en total kollaps måste nu styrelsen bytas ut och Sámij rijkka belludak är redo att försöka reda upp den oreda som skapats på kort tid. Vi tror på våra gamla samarbetspartners och sträcker ut handen till Vuovdega och uppmanar dem att lämna skutan innan den sjunker.

www.samelandspartiet.se