Vilket val kan vi samer göra?

Det är val till Sveriges riksdag, nästa helg. Partierna överträffar varandra med löften och vill synas överallt.

Du som är same – du kanske värnar om renens liv, rätt till bete och betesro och funderar vilket parti kommer att driva dina frågor? Det verkar inte vara något, som inte i nästa andetag också för fram en vilja som inskränker samiska rättigheter och livsmiljö.

Som same får man välja utifrån vilket parti som minst förstör vår tillvaro!

Vi försöker här sammanfatta ett axplock av de olika partiernas ståndpunkter i frågor som berör oss;

Socialdemokraterna vill öppna gruvor och tycker frågan om jakt och fiske i fjällen är en svår fråga, men Magdalena Andersson sa i intervjun med sameradion att ”det är inte självklart att svenska fjällen ska vara öppna för alla”. De vill också ”stimulera ett miljövänligt skogsbruk och bevara biologiskt mångfald”. S Norrbotten har dock genom disktriktsbeslut gjort ett ställningstagande att det är staten som fortsatt ska förvalta jakt och fiske på “statlig” mark ovan odlingsgränsen. Detta är relevant för många samiska väljare då vi vet att i den frågan så har “norrlandsbänken” mycket att säga till om för partiet i stort.

Moderaterna vill att alla i Sverige ska få jaga och fiska i statens marker på lika villkor. Ulf Kristersson menar att Girjasdomen visserligen har sagt sitt och nu krävs en politisk reglering, och säger att Svenska staten har förfoganderätt som markägare.
Man vill även öka självbestämmande, men menar enskilda personers självbestämmande. Enskilda riksdagspolitiker uttrycker vilja för en stramare rovdjurspolitik.

Centerpartiet är tydlig med att rovdjursersättningen måste höjas och Toleransnivån måste respekteras. De menar också att Renmarkskommitten kan göra situationen bättre, men vill också att många ska få jaga och fiska på statens marker.

Kristdemokraterna vill värna både urfolkets rätt och allmänhetens rätt. ”Vi måste komma ner till Toleransnivån, KD vill minska det nationella målet för björn till 1400 (nu. 3000)
Ebba Buch säger att ”den breda tillgången till mark och jakt och fiske vi har i Sverige måste vara tillgängligt för alla, ”-inte den hårda ensamrätten som Girjasdomen anger”. Girjasdomen skapar osäkerhet och det blir ”en enda röra”.

Sverigedemokraterna är tydliga med att i grunden tillhör landet oss alla och rennäringen är ett intresse som inte kan särregleras till en etnicitet utan bör vara tillgängliga för de som vill. ”Rennäringslagen är en hämsko för utvecklingen i Norra Sverige” -säger Jimmie Åkesson.
SD vill minska rovdjursstammarna rejält.

Vänsterpartiet vill att regeringen ska se över renskötseln som helhet, det behövs flera åtgärder, det är orimligt som det är idag att samebyarna bekostar själva förlusten av betesland vid exploateringar och rovdjursersättningen är för hög.

Liberalerna
“Vi behöver gruvor, vi behöver järnmalm och stål.” “Vi har en bra miljölagstiftning och varje gruva ska prövas hårt mot den lagstiftning vi har.” Liberalerna är stolta över och vill utveckla både skogs och gruvnäringen. De menar att minoriteten ska skyddas och ska t.ex. blir ersatta för björnskador. Och menar att det är viktigt att hitta balans mellan människor och rovdjur.

Miljöpartiet menar att Girjas domen pekar tydligt i en riktning och vi måste finna en lösning som fungerar långsiktigt. De vill inte ha gruvor som har skadlig inverkan på miljö och rennäring. Per Bolund menar att rennäringen är en viktig del av de svenska miljömålen, bla Storslagen fjällmiljö. De vill ge större rättigheter till den samiska befolkningen, men vill samtidigt att svenska folket måste också få ta del av fjällen. De vill miljöanpassa skogsbruket. Miljöpartiet vill ha fler vindkraftverk, i södra delen av landet och i havet. De vill också strikt värna rovdjurens gynnsamma bevarandestatus.

Vi saknar dock svar på frågor som är viktiga för oss i Samelandspartiet:

·       Samers hälsa – vilka åtgärder vill man vidta för att förbättra de speciella omständigheter som råder för samer. Vi vill ta över ansvaret för samisk hälsa.

·       Klimatanpassning – kan man tänka sig att säkra finansiering till rennäringens klimatanpassningsbehov, tex bygga stängsel, röja flyttleder, bygga broar, osv.

·       Renens rätt till liv – hur ser en tydlig efterlevnad av tidigare Riksdagsbeslut ang toleransnivåer för rovdjur

·       Rennäringens utveckling – flera nya stödformer krävs för att stimulera traditionell naturbaserad rennäring. Låt samebyarna själva definiera sin utveckling.

·       Språket – Det är den statliga politiken som fråntagit oss vårt språk. Varje enskild same ska har råd och möjlighet att utveckla eller återta sitt samiska språk.

·       Samisk idrott – flyter nu mitt i mellan och ingenstans eftersom vi inte kvalificerar oss för stöd via riksidrottsförbundet. Det behövs en egen stödform som stimulerar utveckling av samisk idrott på internationell-, nationell- och lokal- nivå

·       Samisk kultur – lägg över hela ansvaret och medel för bevarande och utveckling av samers kultur till Sametinget, för att t.ex finansiera samiska museer, årliga konstnärs- och hantverksstipendier

·       Samisk duodji/vätnoeh /hantverk – ge förutsättningar för doajarat/ vytnesjäjjah  att leva av sin näring. Samt värna om bruksslöjdarna så att det traditionella hantverket fortsatt lever.

·       Samisk utbildning – Vilka åtgärder vill man vidta för att säkerställa att alla samer får rätt till en samisk utbildning på alla nivåer. Ett krafttag krävs för att antalet pedagoger med samisk kulturkompetens och språk ska öka.

·       Naturvärden – Hur tänker man kring bevarandet samt åtgärder för att skydda och stärka den biologiska mångfalden?

Vi hoppas att de etablerade partierna i Sveriges Riksdag antar utmaningen att utveckla sina samepolitiska ställningstagande. Ge oss gärna svar på ovan ställda frågor!

/Marianne Gråik, partiordförande

www.samelandspartiet.se