NU FINNS MÖJLIGHET ATT SÄNKA SKYDDET FÖR STORA ROVDJUR, SÄRSKILT för VARG och BJÖRN!

NU MÅSTE SVERIGE VARA MED!!!

I måndags när EUs jordbruksministrar möttes i Bryssel lämnade Österrike in en begäran om uppdatering av Art-och Habitatdirektivet, Kroatien, Finland, Ungern, Lettland, Rumänien och Slovakien stöder begäran och Frankrikes Emanuel Macron har även uttryckt stöd för enuppdatering.

I sin begäran* skriver Österrike att situationen för de stora rovdjuren inte längre är så hotade som för 30 år sedan då direktivet togs fram. De pekar på att vargstammen i Europa numera beräknas till 17 000 individer och kan beräknas öka med 30 % per år. Även brunbjörnarna har nått en betryggande nivå sett över hela EU.

Situationen av små och medelstora företag i yttersta glesbygd särskilt i Alperna lider svårt av stora förluster till rovdjur. De önskar också ett inventeringssystem som övergriper landsgränser och medger frizoner för regioner där man inte kan skydda fribetande djur från rovdjursattacker.
Österrike föreslår också en adekvat finansiering utanför den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) så att det finns budget för skadeförebyggande åtgärder, inventering och ersättning till dem som drabbas av rovdjursskador.

Vi kräver nu att Sveriges regering noggrant beskriver samebyarnas situation med stora rovdjur i sin dialog med EU.
Det är också viktigt att Sverige medger sitt misslyckande att nå sitt mål om max 10% förluster av renar till rovdjur, och som en konsekvens av det delta i arbetet inom EU att sänka skyddet för samtliga arter av stora rovdjur.

Nuvarande mål för stora rovdjur dränerar Europas enda urfolk Samerna i sin traditionella näring, renskötsel.

Österrikes beskrivning är helt i linje med vad vi från samiskt håll hela tiden påtalat i dialoger med Sveriges regering. Vi lider stora förluster och får utföra enorma arbetsinsatser för att hålla renar inom sina betesområden pga av upprepade rovdjursangrepp.
I tillägg till det en ersättning vid rovdjursskador som är gravt undermålig.

NU MÅSTE Sveriges regering uttömmande beskriva de problem som Samebyar, SSR och Sametinget i flera år påtalat i sin dialog med EU.

ATT INTE följa Österrikes exempel kan inte annat än uppfattas som ännu ett aktivt osynliggörande av oss samer och vår situation.

VI UPPMANAR SVERIGES REGERING ATT BESKRIVA SAMEBYARNAS ROVDJURSSITUATION FÖR EU!!

Samt STÖD ÖSTERRIKE M.FL. BEGÄRAN OM UPPDATERING AV ART OCH HABITAT DIRKETIVET!

Och SÄNK DE NATIONELLA MÅLEN FÖR SAMTLIGA STORA ROVDJUR!!

 *  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12566-2022-INIT/en/pdf

Marianne Gråik, partiordförande

www.samelandspartiet.se