Statsbudgeten 2023

Sametinget (UO1 Rikets styrelse)

De anslag som föreslås i budgetpropostionen är 59 676 milj kr för verksamhetsåret 2023 Anslaget för 2022 var 59 300 milj kr och utgiftsprognosen är 60 523 milj. kr. Det innebär i stort sett samma anslag som under 2022, men att anslaget höljs med ca 2 milj. kr budgetåret 2025.

2.8.5 De samiska näringarna

För att upprätthålla en långsiktig hållbar rennäring och andra samiska näringar främjar regeringen rennäringens delaktighet i olika processer bl.a. kring samhällsplanering och markutnyttjande inom renskötselområdet. En viktig fråga för rennäringen är även samexistens med rovdjuren. Det är därför angeläget att arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån den av riksdagen fastställda toleransnivån för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur fortskrider. Samtidigt bör rennäringen även fortsättningsvis kompenseras för de rovdjursskador som kvarstår genom ersättningen för rovdjursförekomst.

Utgiftsområde 23 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regeringen föreslår att 125 915 000 kronor anvisas under anslaget 1:22 Främjande av rennäringen m.m. för 2023. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 125 915 000 kronor respektive 125 915 000 kronor. Anslaget 2022 var 135 915 milj. kr och utfattet veräknas bli 134 607 milj kr. Detta innebär att anslagt krymper med ca 10 miljoner kronor.

fortsättning följer..