De svenska koloniala ordförandeskapet i EU och kapplöpningen om Sápmi.

                                                                 

Från Berlin 1884 till Kiruna 2023

Den 1 januari 2023 tog Sverige över efter Tjeckien som ordförande i Europeiska unionens råd. Den 12 januari besöker EU kommissionen Sápmi, närmare bestämt Kiruna. Det är lite av händelse att de är i stort sett samman länder som samlades vid Berlinkonferensen  1884 för att emellan sig dela upp Afrika och de blev också crescendot i det som brukade kallas ”kapplöpningen om Afrika”.  Samtidigt som det europeiska länders huggsexa i Berlin 1884 om Afrika pågick, talades de högtidligt i Sverige om ”framtidslandlandet” i Lappland.  Även i Sverige formulerades en variant om den ”vite mannens börda”, där prioriteringarna var tämja vildmarken, utnyttja naturresurserna och hålla icke européerna i herrans tukt och förmaning och för säkerhets skull försvenska den finsktalande befolkningen i norr. 

Mörkrets hjärta 

När kritiken runtom Europa ökade om hur de europeiska staterna utnyttjade Afrika, i detta fall Belgien, publicerades författaren Josef Conrad bok Mörkrets hjärta 1902. Boken var en uppgörelse om de pågående koloniala dramat i Afrika, som lett  till förljugna storhetsdrömmar, rasism, folkmord, enorma ekonomiska vinster som krockar med västerlandets humanistiska och kristna ideal, vetenskapen och det som brukar  betraktas som framåtskridandet. En av huvudpersonerna i boken, kallad Kurtz, delar många peronlighets drag med den  den samtida ”legendariske” disponenten Hjalmar Lundbohm som ledde LKAB under bolaget mest kritiska period. Det finns en viss kolonial logik till att  Lundbohm var en av tillskyndarna till  att Johan Turis boken Muittalus sámid birra : En bok om lapparnas liv, kunde ges ut 1910,   I Turis bok finns en berättsene om ”Lapplands okända djur” som är ironisk uppgörelse både med svensk samepolitik  och indirekt den rådande rasismen. 

Kiruna – mörkrets hjärta i Sverige 

Författaren och historikern Curt Persson gav 2018  i  ut en  biografi om LKABs första disponent och Kirunas grundare, Hjalmar Lundbohm. Hjalmar Lundbohm, spelade en aktiv roll i rasbiologin och gjorde många utredningar om samiska frågor  på uppdrag av den svenska regeringen i ”Lapp ska vara lapp” andan som då rådde. Curt Persson beskriver  Lundbohm som en dualist(han både  fascinerades och  föraktade samerna och samisk kultur  i en parternalistiska anda) som dels bidrog till att Johan Turi kunde ge ut sin bok Muitalus sámiid birra, dels även finansierade rasbiologiska studier av samer. Dessutom var han behjälplig när svenska arkeologer m.fl. plundrade samiska gravplatser i jakten samiska kranier.  

EU kommissionen träff i Kiruna och Sveriges fönster mot världen. 

Skälet till den svenska regeringen (både den tidigare och nuvarande) valde Kiruna som mötesplats för EU kommissionen framgår tydligt när ser  de svenska ordförandeskapet prioriteringar, vilka är säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatens principen för de kommande sex månaderna. Vid EU toppmötet i Kiruna den 12 januari 2023  kommer  frågeställningarna kring den gröna omställningen och energiomställningen hamna i fokus. Norra Sverige och det som kallas det samiska området är redan idag en viktig motor i den gröna omställningen i stort och det gäller också energiomställningen.

Framtidslandet Manifest Destiny, två sidor av samma mynt.

Av det skälet har man från officiellt svenskt håll början, sannolikt inte medvetet, att återanvända den koloniala begreppsapparaten som utvecklades i början av 1900-talet när Sveriges började industrialiseras, där norra Sverige betecknades som ”framtidslandet”, med hänvisning till resurser som vattenkraften, malmen och skogen. I USA formulerades Manifest Destiny, där “nybyggare kolonialismen” blev en slag ideologisk plattform för att kolonisera, civilisera och undertrycka, dislokalisera/tvångsförflytta urfolken får deras traditionella områden och för det ändamålet skapa speciella reservat for berörda urfolk. Nu talades de i svenska regerings- och industrikretsar om en ”Norrländsk nyindustrialisering” som både kräver kapital och energi, men som dessutom kräver en arbetets krafts ”invandring” från söder av  storlek större.  I detta sammanhang ses nog samerna och renskötseln som propp i systemet, likt urfolk runt om i världen, både av vissa politiker både lokalt som nationellt, för att inte  tala om industrialister och investerare, såväl nationella som internationella, numera också  en del kretsar i EU.  

Bland EU medlemmar finns stater som ifrågasätter rättsstatens principer och norra Sverige  kommer nog  den svenska rättsstaten principer sätta på prov i förhållande till samiska folket  under den gröna omställningen och energiomställningen.  Rättsstatens principer verkar dock sitta löst hos den nuvarande regering där Högsta Domstolen dom i Girjasmålet  indirekt har ifrågasatt av bl.a. Sveriges statsminister. 

Perverterad kolonial retorik

Visste kan mycket sägas om framträdande gruvförerträdare som disponent Hjalmar Lundbohm och Arne Lundberg som var VD i LKAB mellan 1957-1976, men deras framträdande och framförallt sätt att utrycka sig om bl.a gruvor relaterade frågor var verserat, sakligt – kort sagt lite torrt och byråkratiskt. Att Arne Lundberg kunnde föra sig och föra civiliserade samtal har inte att göra med att han var född i Murjek, men mer sannolikt att han gjort karriär i staten. På början 1950-talet efterträdde han de sedemera namn kunnige Dag Hammarskiöld som kabinettsekreterare utrikesdepartementet. Av de skälet var Lundberg envoyé i disponibilitet  från 1956 när blev verksam inom näringslivet. Envoyé betyder i ett diplomatiskt sändebud i en främmandes stat, vilket i vart fall är lite ironiskt i ett samiskt sammanhang. Under den stora gruvstrejken i LKAB 1969 och var Lundberg strejkledarnas motpart och bland gruvarbetarna kallades han ”envojen”.

Jämfört med Lundbohm och Lundbergs har diskursen om gruvor och annan gruvrelaterad frågor på senare blivit allt mer perverterad, framförallt på på högsta politiska nivå. Senast i raden är Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister uttalande på en presskonferens i Luleå den 11/1 i samband hennes deltagande i EU-toppmötet i Kiruna. Vid nämnda presskonferens lyfte hon fram att Sverige är en stolt gruvnation och att likt den förre näringsministern (S) Karl-Petter Thorwaldsson, bedyrade Buch att hon älskar gruvor. Bakgrunden till Torwaldsson och Buch känsloutbrott, vare sig om det äkta eller fejkat tyder på att den politiska retorik dels blivit allt mer perverterad, dels allt i högre grad börjat breda ut sig i det politiska samtalet även i Sverige. En retorik som hämtar sin näring i en populistisk mylla, framför allt vanlig högerradikala kretsar, där USA förre president Donald Trump är den främste företrädare för denna trend.

Tack och lov

Kiruna kommun är sannolikt den kommun i Sverige där konfliktnivån mellan samer, renskötsel och befolkningen i stort relativt hög. Under den förra mandatperioden i Kiruna kommun eldade kommunledningen upp konfliktnivån, där den tidigare omtalade Girjasdomen var en bidragande orsak.  Mot bland annat denna bakgrund beslutade den dåvarande S-ledda regeringen den 4 juli 2022 att igångsätta ett Åtgärdsprogram mot rasism mot samer.  Åtgärdsprogrammet syftar till att komplettera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och innehåller såväl åtgärder som syftar till att synliggöra och motverka respektive form av rasism som åtgärder som syftar till att generellt motverka rasism.

Nu har dock Kiruna kommun, tack och lov  fått en kommunalledning efter valet hösten 2022 vars intresse inte verkar vara att  skapa eller konstruera konflikter  eller  utnyttja stämningar i kommunen för att spä på konfliktnivån, ytterligare.

EU:s hållning i urfolksfrågor ifrågasätt av Sverige

Sedan Sverige och Finland blev medlemmar har EU förhållningssätt till urfolk ändrats drastiskt i positiv riktning, dock inte tack vare Sveriges och Finland agerande.  I motsats till Sverige och Finland har ett flertal europeiska länder ratificerat ILO konventionen 169. Senast i raden är Tyskland, utöver Danmark, Holland och Spanien.  EU har också fullt ut accepterat FN:s urfolksdeklaration antagen av FN Generalförsamling 2007.  EU position i urfolksfrågor generellt och framför allt urfolkens rättigheter är mer långtgående än både Finland och Sverige positioner.  Sverige har tom ifrågasätt EU tolkning av kravet på urfolken fria, i förhand, informerade medgivande (FPIC), t.ex. när naturresurser skall exploateras. Sverige har en not till EU kommission den i juni 2022 kommunicerat att Sverige motsätter sig EU tolkning av FPIC  i förhållande urfolkens inflytande på svensk skogsbruk  i samband med  EU beredning  EU nya skogspolitik, vilken nyligen  trätt i kraft efter ett godkännande av EU parlamentet.

Dags att se över de samiska protokollet  

I det svenska och finska anslutningsfördraget till EU finns ett särskilt ”samiskt protokoll” I Protokoll 3 om det samiska folket erkänner Sverige och Finland de förpliktelser och åtaganden som Norge, Sverige och Finland har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt, och konstaterar framför allt, att Norge, Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt. I första artikel   i protokollet sägs att trots bestämmelserna i Romfördraget kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden. Och i artikel 2 sägs att  protokoll kan utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling av sådana exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till deras traditionella näringar. Rådet kan, på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Regionkommittén, enhälligt besluta om nödvändiga ändringar av detta protokoll.

Det är kanske dags ett revidera protokollet eftersom både rättspraxis på finsk och svensk sida nu klarlagt samernas rättigheter till jakt och fiske genom domar bägge länders Högsta domstolar. På svenska sida är det HD:s dom i Girjasmålet och på finsk sida en uppmärksammad dom i Finlands  högsta Domstol, avkunnad i april 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:11994N/PRO/03&from=SV
https://www.slideserve.com/jabir/manifest-destiny
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:11994N/PRO/03&from=SV