Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

( Nedanståendet textmassa är ordagrant, exklusive tabellverket, tagen ur Sveriges statsbudget som presenterades den 20 september 2023.)

Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning

1.3  Barn- och ungdomsutbildning – Resultatredovisning

Det finns fem skolenheter inom sameskolan och under läsåret 2022/23 gick 186 elever i sameskolan, exklusive förskoleklass, vilket var något fler i förhållande till 2021/22. Av eleverna var 56 procent flickor och 44 procent pojkar. Utöver sameskola bedriver Sameskolstyrelsen integrerad samisk undervisning som anordnas i grundsko-lor och innebär att elever kan få undervisning i samisk kultur utöver modersmåls-undervisningen. De 13 kommuner som deltog var desamma som året innan. Under höstterminen 2022 deltog 234 elever i den integrerade undervisningen, vilket var en minskning med 34 elever jämfört med 2021. Antalet undervisningstimmar ökade kraftigt från 4 094 under höstterminen 2021 till 5 110 timmar under höstterminen 2022.

Läsåret 2021/22 gick 116 barn i samisk förskola, vilket är en minskning med 11 barn jämfört med föregående läsår. Antalet elever i fritidshem vid sameskolorna uppgick till 111 elever, vilket är mindre ökning jämfört med föregående läsår. 

Indikator: Resultat på nationella prov i årskurs 6 och andelen elever som uppnått minst betyget E i alla ämnen
Resultaten för eleverna i årskurs 6 visar att 96 procent fick godkända provbetyg i de nationella proven. För läsåret 2021/22 gick 25 elever i årskurs 6 i sameskolan och andelen elever som fått minst betyget E i alla ämnen var även den 96 procent, vilket var en liten ökning från föregående år.

3.4 Regeringens bedömning av måluppfyllelsen 

Resultaten på de nationella proven i grundskolan och sameskolan är i flera delar förhållandevis goda men det noteras samtidigt att det är betydande skillnader i resultatet beroende på kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Resultaten varierar även beroende på näreleverna påbörjat sin skolgång i Sverige. Enligt regeringen är resultaten i dessa delar oroande. Det gäller inte minst de tidiga årskurserna där alla elever behöver tillägna sig grundläggande kunskaper som sedan ligger till grund för hur väl eleverna utvecklas enligt utbildningens mål i övriga ämnen. 

3.6 Budgetförslag 

3.6.4 1:4 Sameskolstyrelsen

För insatser för stärkta och bemannade skolbibliotek beräknas anslaget öka med 200 000 kronor 2025. Från och med 2026 beräknas anslaget öka med 400 000 kronor (se avsnitt 3.5.2).


Anslaget minskas med 624 000 kronor 2024 till följd av en generell besparing och beräknas fr.o.m. 2025 minskas med motsvarande belopp (se Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 1.4).


Regeringen föreslår att 61 499 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen för 2024. För 2025 och 2026 beräknas anslaget till 64 998 000 kronor respektive 66 781 000 kronor.


Sameskolstyrelsen tar ut avgifter som ersättning från kommuner för elever i sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Ersättningens storlek ska beräknas utifrån samma grunder som elevens hemkommun tillämpar vid fördelning av resurser i sin egen grundskola, förskoleklass eller fritids-hem. Avgifter tas även ut som ersättning för fjärrundervisning och för förskola. Intäkterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Intäkterna disponeras av myndigheten.

https://regeringen.se/contentassets/e1afccd2ec7e42f6af3b651091df139c/utgiftsomrade-16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf