Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

( Nedanståendet textmassa är ordagrant, exklusive tabellverket, tagen ur Sveriges statsbudget som presenterades den 20 september 2023.) Giron Sámi Teáhters anslag höjdes temporät tom 2026 med 2 milj.kr.

Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid

3.7 Politikens inriktning för kulturområdet

Förstärkt bidrag till Giron Sámi Teáhter
Regeringen föreslår att medel tillförs för att stärka Giron Sámi Teáhters verksamhet. Det förstärkta bidraget ska ge teatern ökade möjligheter att utveckla och bedriva sin rikstäckande verksamhet. En förstärkning ger även förutsättningar för samisk konstnärlig utveckling och bidrar till en ökad kunskap om samiskt liv, språk och kultur. Genom sin verksamhet kan teatern också bidra till ökad kunskap om historiska och nutida konflikter. På så vis bidrar en förstärkning till att uppfylla målen för samepolitiken, kulturpolitiken och den nationella minoritetspolitiken.

Stärkt läsfrämjande arbete
Läsfrämjande och läsförståelse är en prioriterad fråga för regeringen. Sverige ska vara ett läsande land. Det är ytterst en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i samhället och att som medborgare delta i det demokratiska samtalet.
Biblioteken finns nära medborgarna och har en viktig roll att spela för att göra läsningen och litteraturen tillgängliga för fler. Regeringen föreslår att medel avsätts för en satsning på folkbibliotekens arbete med att främja läsning, där insatser riktade till barn och unga ska prioriteras särskilt.
Regeringen föreslår att läslistor tas fram i syfte att stödja förskolor och skolor vid inköp av böcker (se vidare utg.omr. 16 avsnitt 3.5.2). Vidare föreslår regeringen att Kungl. biblioteket tillförs medel för en uppföljning av skolbiblioteksstatistik (se vidare utg.omr. 16 avsnitt 3.5.2).

Resursbiblioteken för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar stärker tillgången till litteratur på de nationella minoritetsspråken. Regeringen avser att förlänga den tidsbegränsade satsningen.

5 Universitet och högskolor
5.1 Mål för området
Målet för området är att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska
hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt (prop. 2011/12:1
utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

4.6.4 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för
– statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning,
– kostnader för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom
yrkeshögskolan,
statsbidrag för konst- och kulturutbildningar,
– särskilt verksamhetsstöd för riksomfattande kursverksamhet avseende hemslöjd
eller för att främja samisk utbildningsverksamhet, och
– stöd för framtagande av modeller för branschvalidering

5 Universitet och högskolor
Målet för området är att utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska
hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt (prop. 2011/12:1
utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).