Sametingets styrelse rapport till Sametinget plenum den 21 november 2023

Texten är baserad på den muntliga redovisningen

A: Styrelseordf. Håkan Jonsson

1. Styrelse och Sametinget behöver bättre kunskaper om statsförvaltning 

2. Ang. Anita Gimvalls kåta i Stenträsket Stenträsk, Kommunicerat med Högsta domstolen hur frågan skall hanteras.

3. Arkivering av sanningskommissionen arkiv – besviken på att sanningskommission inte konsulterat Sametinget i denna fråga. 

4. Nordisk samekonvention – förhandlingar skall enligt svenska regeringen aktiveras

5. Sametings byggnad – processen fortsätter.

6. Kultur – krav om repatriering och en eventuell av ett samiskt museum.

7. Statskontorets kommande rapport, riksrevisionen granskning av sametinget. Felaktigheter om sjukfrånvaron -för lågt rapporterat. 

B. Mari Persson Njajta, Sanningskommissionen, hälsa m.m.

 1. Jämställdhet. Har ett pågående uppdrag av regeringen om jämställdhet. våld mot barn och kvinnor. Skall rapporteras i mars 2025. En extern undersökningen om samekvinnors våldsutsatthet skall snart rapporteras och bör både hälsa och utsatthet. Denna rapport skall delges till sametinget i december 2023. 
 2. Behov av ett samiskt hälsocenter tar tagits upp i samtal med regeringen
 3. Sanningskommissionen är i gång och arbetar. Arbetar oberoende och nu genomför samtal och insamlar vittnesmål och beräknas vara klar undermarsmånad 2024. Ny ordföranden har tillträtt och vakanta platserna tillsatts. 
 4. Beträffande arkivmaterial har Sametingets styrelse haft en diskussion har man hanterar insamlat arkivmaterial. Sametinget styrelse har begärt att Sametinget får uppdrag att förvalta materialet. Regeringen har fattat ett beslut att bereda ärenden vidare Möte om övergångsrättvisa rättvisa i Geneve inom ramen för FN, 18-19 oktober 2023. Träffade företrädare för den kanadensiska regeringen rörande sanningskommissionen uppföljning initiativ.
 5. Frågan om kritiska metaller(critical raw material act) hanteras just nu av EU kopplat till den grön omställningen (critical raw material act) inom trilogen mellan parlamentet, kommissionen och rådet. Sametinget gjort ett uttalande frågan om bl.a FPIC av hänvisade till parlamentet förslag i saken. Sänder till regeringen och alla berörda inskusive media. Finland och Sverige försöker blocker FPIC. I den senaste utkastet till beslut har FPIC strukits . Critical raw material act kommer senare att behandlas av EU parlamentet. 

C. Carina Sarri -språk, utbildning

 1. Förfrågan om samisk input till den svenska delegationenmedanledning av UNECOs generalkonferanse som hölls under oktober månad. Sametingets styrelse kommunicerade sina synpunkter till den svenska delegationen. Frågeställningerna berörde bl.a urfolks språksdekaden. En urfolks “global taskforce”har upprättas där bl.a Sametinget deltar. Digitilaseringen frågor är här centrala och här AI en kommande utmaning. 
 2. USA är tillbaka i UNECSO

D. Stefan Mikalssonmiljö,klimat , internationella frågor

 1. Hänvisar inledningsvis till styrelsen rapport rörande Barents rådet verksamhet om man är intresserad av alla detaljer.

E. Jan Rannerud, rennäring, EU m.m.

 1. Rennäringsfrågor. Möte med regeringen ang. rovdjurspolitik, bl.a om föreskrifter. Hög arbetsbelastning. Rennäringsenheten chef har varit stf chef för Sametinget kansli. Gemensamma möten mellan ren-och näringsnämnden. Diskussionen i EU om den gröna omställning där gruv- och mineralextraktion är central. Träffa DG Region vilket är en stor fond i EU och som visat intresse har klimatet påverkar rennäringen. Förhoppning att samtalen med DG region blir av i Bryssel. 
 2. Diskussioner i rovdjursnivåer har diskuterats i samverkansråden. 
 3. Mediapolitiken – förhandlingar om ett nytt sändningstillstånd för public service. Regelverket om det digitala plattformarna är centrala. Tagit upp frågan om skapa samiska digitala plattformar.

Efter vidtog en vidlyftig debatt där oppositionen kritiserade brister i dels rapporterna, och den ekonomiska styrningen av Sametinget. I debatten förkom också en del övertramp där Sametingets ordförande bl.a kallade Lars Miguel Utsi för “fanatiker”, något som han senaste bad ursäkt i lite omständiga ordalag, något som ni som lyssnade debatten kunde ta dela av.