Motförslag till § 40 – Sametingets uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas

Datum:  2023-11-23

Namn: 

För Saemiej Rijhkekrirrie: Marianne Gråik, Áslat Simma, Anja Fjellgren Walkeapää, Káren-Ann Hurri, Johanna Njaita, Åsa Blind, Ingrid Inga, Lars Anders Baer

För Guovssonásti: Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom, Karin Vannar, Tomas Unga, Mari-Ann Nutti, Mariann Lörstrand Blind, Katarina Lövgren, Fia Kaddik

För Min Geaidnu: Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström

Motförslag till § 40 – Sametingets uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas

Motivering:

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har den 18 oktober 2023 inlämnat ställningstagande, se bilaga, angående Sametingets regeringsuppdrag avseende hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas samt delbetänkande Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46).

Ställningstagandet bygger på workshops och diskussioner vid SSR:s landsmöte 2023 och är ett resultat av SSR:s ordförandekonferens den 3-4 oktober 2023. 42 samebyar har ställt sig bakom ställningstagandet och dess utgångspunkter och viljeinriktningar för det fortsatta arbetet med en ny renskötsellag inklusive frågor kring samebyarnas organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap.

Då samebyarna är både rättighetsinnehavare och de som är direkt berörda av en ny renskötsellagstiftning är det av största vikt att de själva har tolkningsföreträde och leder utvecklingen av detsamma.

Saemiej Rijhkekrirrie, Guovssonásti och Min Geaidnu föreslår plenum att till regeringen överlämna förslag enligt nedan som en stor majoritet av samebyarna gemensamt ställer sig bakom. Förslaget består av utgångspunkter och viljeinriktningar som samebyarna antagit på SSR:s ordförandekonferens.

Förslag till beslut: 

att       anta Saemiej Rijhkekrirries, Guovssonástis och Min Geaidnus förslag till om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas med bilagor, samt

att       överlämna förslaget till regeringen i enlighet med regeringens uppdrag (regeringsbeslut 2021-05-20, N 2021/01633) med följande bilagor: 

 • Utredning Promemoria 2023-05-07, Hur bör samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap utformas?
 • Rättsutredning av Christer Tornefors, 2023-04-27
 • Rättsutredning av Mattias Åhrén, 2022-05-11
 • SSR:s ställningstagande 2023-10-18 angående Sametingets regeringsuppdrag avseende hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas 

Underskrifter

Marianne Gråik                             Lars Miguel Utsi                      Christina Åhrén

Marita Stinnerbom                        Áslat Simma                             Hanna Sofie Utsi

Káren-Ann Hurri                          Johanna Njaita                          Anja Fjellgren Walkeapää

Åsa Blind                                       Ingrid Inga                               Lars Anders Baer

Karin Vannar                                Tomas Unga                             Mari-Ann Nutti

Mariann Lörstrand Blind              Katarina Lövgren                     Fia Kaddik

Agneta Sandström

MOTFÖRSLAG frånSaemiej Rijhkekrirrie, Guovssonásti och Min Geaidnu 

 

Förslag från Sametingets plenum om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas

Inledning

Sametingets förslag om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas bygger på ställningstaganden som en stor majoritet av samebyarna gemensamt ställt sig bakom. Förslaget består av utgångspunkter och viljeinriktningar som SSR:s ordförandekonferens den 18 oktober 2023 beslutat och som stöttas av 42 samebyar.

Som bakgrund till dessa utgångspunkter och viljeinriktningar refererar Sametinget till promemoria Hur bör samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap utformas?, rättsutredning av Christer Tornefors, rättsutredning av Mattias Åhrén samt SSR:s ställningstagande, enligt bilagor. Utgångspunkterna och viljeinriktningarna nedan har företräde i fall av motsägelser gentemot bilagorna.

Utgångspunkter för det fortsatta arbetet med en ny renskötsellag

 • Renen samt renens välmående och betesro måste vara styrande för all verksamhet inom samebyn. 
 • Rätt till lokalt självbestämmande för samebyn är grundläggande. 
 • Omställning och förändring i samebyns organisation kan inte genomföras tvångsvis, utan måste vara resultatet av frivilligt fattade beslut inom varje enskild sameby. 
 • Befintliga rättigheter ska respekteras. Utgångspunkten ska vara att samebyn är relevant rättssubjekt att förhålla sig till och att det är samebyn och dess medlemmar som innehar renskötselrätt och egendomsrätt till mark och naturresurser. 
 • Dagens medlemmar och dess förfäder är de som över mycket lång tid upparbetat, upprätthållit och vidarefört renskötselrätten. 
 • Renskötseln är och ska vara huvudnäring inom samebyn. Lagstiftningen ska garantera att renskötsel fortsätter att vara huvudnäring i varje sameby. 
 • Det ska finnas förutsättningar att bedriva en hållbar traditionell samisk naturbetesbaserad renskötsel, och förutsättningar att försörja sig på renskötsel. 
 • Det krävs frivilliga lösningar från samebyn (eller expropriation) för att ytterligare personer också ska ges rätt att nyttja naturresurser genom exempelvis jakt och fiske. 
 • Det måste finnas en flexibilitet i en kommande renskötsellagstiftning, som ger samebyn stor frihet i hur den utformar sin verksamhet och struktur genom samebyns stadgar. Avgörande är att de beslut som fattas inte begränsar de renskötande medlemmars möjligheter att bedriva sin näring i minst nuvarande omfattning. 
 • Medlemmarnas skyldigheter och rättigheter måste tydligt regleras. 
 • Systemet bör i största möjliga mån undvika godtycke, hålla över tid, och vara rättssäkert. 
 • Förhållandet till folkrätt och internationell urfolksrätt ska tydliggöras i kommande renskötsellag. 

Viljeinriktningar avseende en ny renskötsellag inklusive samebyns interna organisering

 • Två lagstiftningar bör införas på det samepolitiska området. En renskötsellag, som reglerar renskötselrätten och egendomsrättsliga frågeställningar. En lag för exempelvis språk, kultur och hälsa. 
 • I renskötsellagstiftningen ska inledande bestämmelser (portalparagraf) till skydd för renen, betesmarkerna, och renskötseln införas. 
 • Samebyn ska ha till ändamål att för renen och medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja naturbetesbaserad samisk traditionell renskötsel inom samebyns betesområde. 
 • Att sameby får upplåta jakt, fiske och mark inom samebyns åretruntmarker. 
 • Analysera medlemskategorierna och begreppen i 11, 12, 13 §§ rennäringslagen.
 • Att införa en bestämmelse som ger samebyarna möjlighet att anta same som medlem, om samebyn bedömer det som lämpligt. 
 • Utöver lag ska samebyn ges möjlighet att besluta om eventuella medlemsskapskategorier i sina stadgar. 
 • Lagstiftningen ska kompletteras med bestämmelser som reglerar att med medlemskap i sameby följer skyldigheter. 
 • Analysera hur samebyn skulle kunna vidta sanktioner mot medlem. 
 • Analysera på vilket sätt nuvarande röstningsregler inom samebyn ska utformas. 
 • Analysera olika former av medlemskap, med inriktning att samebyn ska få införa olika medlemskategorier om samebyn bedömer det lämpligt. 
 • Analysera om det personliga betalningsansvaret ska tas bort och hur kostnaderna ska fördelas inom samebyn. 
 • Analysera om systemet med skötesrenar ska kvarstå eller successivt avvecklas. 
 • Muonio sameby ska erkännas som skogssameby och därigenom likställas med övriga samebyar.

Bilagor:

 • Utredning Promemoria 2023-05-07, Hur bör samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap utformas?
 • Rättsutredning av Christer Tornefors, 2023-04-27
 • Rättsutredning av Mattias Åhrén, 2022-05-11

SSR:s ställningstagande 2023-10-18 angående Sametingets regeringsuppdrag avseende hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap