Sametinget på finsk sida firar 50 års jubileum

En föregångare

Sametinget på finsk sida firar den 28 november 2023 sitt 50 års jubileum.  Tillställningen ägde rum på Sàjus, Sametiget parlamentsbyggnad i Enare. Ett slags provisoriskt sameparlament, delegationen för sameärenden,inrättades 1973. Delegationen hade enligt en förordning,  20 ledamöter, utsedda bland samer  genom allmänna val, och sorterade under inrikesministeriet. Delegationen omorganiserades 1996 till Sametinget, med 21 ledamöter  vars huvuduppgift är att planera och verkställa den i Finlands grundlag stadgade samiska kulturautonomin.

Samernas hembygdsområde består av Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt renbeteslaget Lappis område i Sodankylä kommun.

Ett organ för samisk självstyre

Sametinget verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Till följd av sin autonoma karaktär är sametinget dock inte en statlig myndighet och utgör inte heller en del av statsförvaltningen, utan sametinget är en självständig offentligrättslig juridisk person med egna förvaltningsorgan, egen bokföring och egna revisorer. Sametinget har därmed också rätt att självständigt företräda samerna på internationella arenor.

I Regeringsformen för Finland tillförsäkras samerna i enlighet med vad som bestäms i lag kulturell autonomi inom samernas hembygdsområde i ärenden som gäller deras språk och kultur. Närmare bestämmelser om den kulturella autonomin ingår i sametingslagen. Sametingslagen håller nu reformeras efter närmare 20 års diskussioner. De nu sittande regeringen har aviserat att en revision av Sametingslagen kommer att överlämnas till   de finska parlamentet under december månad 2023.

Större självinsikt

Den samepolitiska debatten av på såväl lokal, regional och framförallt på nationell skiljer sig markant från stämningarna och diskussionen på svensk sida. Statsminister Sanna Marins tal i en festtillställning som uppmärksammar Sametingets valperiod 2020–2023 den 17 juni 2022 är en bra indikation skillnaden. Hon framhöll bl.a. :

”Högt på agendan står också det fortsatta arbetet för att reformera sametingslagen. Det är viktigt att lagen ändras i brådskande ordning, särskilt med beaktande av avgörandena av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Denna vecka har även FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering gett sitt avgörande i samma fråga. Det är viktigt att vi hindrar fortsatta rättskränkningar och respekterar samernas självbestämmanderätt. Jag ser det också som viktigt att vi i Finland har en lagstiftning som respekterar urfolkens rättigheter.”

En nästan 20 årig konflikt på väg att lösas

Enligt sametingslagen är en same en person som anser sig vara same, förutsatt att

  • han själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller mor- eller farföräldrar har lärt sig samiska som första språk eller
  • han är efterkommande till en person som har antecknats som fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna eller att
  • åtminstone någondera av hans föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

Sedan början av 2000-talet uppstod en situation där Högsta förvaltningsdomstolen i Finland efter överklagande från enskilda personer började överpröva Sametings valnämnds beslut om vilka som kunde bli  inskriven i det samiska mantalet, vilket ledde till att stort antal personer beviljades inträde i mantalet mot Sametinget vilja. Sametinget menad här att denna ordning dels undergrävde Sametinget legitimitet, dels kränkta Samernas rätt till självstyre. De senaste   20 åren har Finland med anledning av detta fått omfattande kritik för att man inte respekterar samerna rätt till självbestämmande av FN och andra internationella organ.

Något överraskande jubileums present

Sametinget på finsk sida har sedan den nya finska regering kom till makten den 20 juni 2023 och som leds av statsminister Petteri Orpo varit involverad in intensiva förhandlingar om revisionen av Sametings lagen. När statsminister Orpos presenterade sin regeringsförklaring utlovades något överraskande att Sametings lagen skulle revideras enlighet med de förslag som  den förra regeringen under ledning av statsminister Sanna Marin överlämnat till Finlands riksdag. Planen är att Finlands parlament innan årskiftet fattar beslut om revideringen av Sametinget lagen i enlighet med Sametinget önskan.

https://www.samediggi.fi/2023/11/21/samiid-parlameantta-50-jagi-avvudeami-programma-lea-almmustahtton/?lang=dav

https://www.samediggi.fi/2023/11/28/samedikki-sagadoalli-tuomas-aslak-juuso-sahkavuorru-samiid-parlamentaralas-barggu-50-jagi-avvudoaluin-anaris-28-11-2023/?lang=dav