“Samer utmålas som potentiella terrorister”

Efter tre ledarstick och en pod om “korruption” m.m. i Sametinget och dess ledning i Svenska Dagsbladet går till Sametingets ordförande Håkan Jonsson till storm mot SvD, förvånansvärt nog på tidningens Expressens debatt sida den 27 januari 2024.

Håkan Jonsson slår tillbaka.

I artikeln konstaterar Håkan Jonsson att det är positivt att nationell medier fått ett nyväckt intresse för samer och Sametinget, kopplat rädslan för att Sametinget och samer ska få ”för mycket” att säga till om, framför allt vid markexploateringar och den så kallade ”gröna” industrialiseringen.  

Med hänvisning till bl.a  SvD:s ledarsidas artikelserie i tre delar om Sametinget, där SvD refererar till Statskontorets analys av Sametinget, menar Jonsson att ösryckta delar ur deras rapport blandas med lögner för att misstänkliggöra och misskreditera Sametinget. Han forsätter argumentera att anklagelser om korruption och jäv saknar grund, dessutom ifrågasätter han de regelrätta uppmaningar till regeringen om att Sametinget ska fråntas inflytande och befogenheter, att vi ”luktar illa” och till och med utmålas som ett hot mot staten. 

Samisk terrorism

Håkan Jonsson ställer sig också frågande till innehållet i SvD pod där Sametinget utmålas bas för ”samisk terrorism”, sabotageverksamhet och parallellsamhällen. Han hänvisar vidare till samernas kamp mot markexploateringar och den så kallade ”gröna” industrialiseringen pågår i landets norra delar, där staten har ställt sig bakom EU-lagen Critical Raw Materials Act utan att konsultera Sametinget.  Vidare nämner han turbulensen i Renmarksutredniungen rör upp känslor i landet.

I debatt artikelns framhåller Jonsson att ha åsikter och kritik är en sak – men att göra grova anklagelser och medvetet utmåla samer och Sametinget som ett hot är något helt annat. Det utgör en attack mot oss som folk, våra mänskliga rättigheter och mot demokratin.  

Misstänkliggöra samer

I debattinlägget understryker Jonsson att gräns passeras för vad som är acceptabelt, där han påminner om att det inte ens är en mansålder sedan statens institut för rasbiologi lades ned. Han poängterar i detta sammanhang att de är viktigt att människorättsorganisationer, riksdagspolitiker och andra aktörer är vaksamma på vad som håller på att ske i det svenska samhället och i samhällsdebatten, där man medvetet förvränger synen på det samiska folket. 

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson avslutar sitt debatt inlägg med understryka att de är en historiskt taktik att först ikläda en folkgrupp en överdriven maktposition och därefter misstänkliggöra den samma. Sametinget är mycket oroat över utvecklingen där det accepteras uttalanden som vi bedömer som hets mot folkgrupp. Den medvetet förvrängda synen på samer och Sametinget utmålar samer som ett hot och späder på rasismen säger Jonsson avslutningsvis. 

https://www.expressen.se/debatt/samer-utmalas-som–potentiella-terrorister/

Jonsson ute på tunn is

Den 30 januari 2024 slår SvD tillbaka på ledarsidan med att framhålla “Att Sametingets ledning bemöter saklig och välgrundad kritik med osakliga påhopp är ytterligare en illustration av att myndigheten inte bör ha kvar det ansvar och de befogenheter det getts av staten.”


Vidare framhåller ledarskribenten Wennblad att medborgarna dels ska ha insyn i den offentliga maktutövningen är en bärande princip i den svenska demokratin, dels är är bland annat därför Sverige har en långtgående offentlighetsprincip, och att makthavarnas grundhållning bör vara att inte motarbeta eller i onödan kritisera mediernas arbete.

Synnerligen allvarligt

Att en statlig myndighet pekar ut en dagstidning som brottslig är därför synnerligen allvarligt genom de inlägg Sametingets styrelse ordförande Håkan Jonsson gjorde i  debattinlägg i Expressen (27/1), menar Wennblad när Jonsson hävdar att SvD genom sin artikelserie om grava oegentligheter på myndigheten Sametinget är en ”attack” inte bara mot samerna som folk, utan mot hela den svenska demokratin.

Wennblad poängterar här vidare att Jonsson inte ger exempel på sådana uttalanden eftersom de helt enkelt inte finns sådana. Realiteten enligt Wennblad är att SvD de bara finns tre noggrant underbyggda artiklar, baserade på bland annat vittnesmål från personal på Håkan Jonssons eget kansli, om en statlig myndighet som gravt missköter sina uppgifter, missbrukar sin ställning och vars politiska ledning anser sig stå över svensk lag. En kritik som Jonsson erbjöds att bemöta i SvD enligt Webbblad – men som han i stället först besvarade med tystnad, och därefter med ett substanslöst inlägg i en annan tidning.

Ytterligare belägg

Faktum är att SvD:s artikelserie hade kunnat få ytterligare delar meddelar Wennblad. Sedan publiceringarna har enligt Wennblad det strömmat in tips om ytterligare oegentligheter på Sametinget, även från den samiska befolkning som Jonsson hävdar att SvD försöker ”misstänkliggöra”.

Och så sent som i fredagen den 26 januari 2023 gick ett samiskt oppositionsparti till förvaltningsrätten, för att laglighetspröva Sametingsstyrelsens senaste försök att tillskansa sig mer makt och resurser. Styrelsen försöker enligt överklagan ta över ansvaret för (statligt finansierade) miljonbidrag till samiska organisationer, vilket enligt kritikerna strider mot den arbetsordning Sametinget måste följa.

Wennblad säger avslutningsvis att när ledningen för en myndighet bemöter saklig och välgrundad kritik med osakliga påhopp är ytterligare en illustration av att Sametinget inte förmår att hantera det ansvar och de befogenheter det getts av staten. Och en illustration av att regeringen så snart som möjligt måste ta dem därifrån.

https://www.svd.se/a/eJ3A4g/sametinget-och-hakan-jonssons-svar-ar-inte-seriost

Återkommer senare med en kommentar till de lite egendomliga meningsutbytet mellan mellan Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och Peter Wennbland på SvD.